Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Конкурс за публични администрации „Sharing and Reuse Awards“

На 8 юли Европейската комисия стартира конкурс  Sharing and Reuse Awards, който има за цел да отличи публични администрации, които успешно са разработили и споделили ИТ решения с потенциал за широко многократно използване.

Многократното използване на висококачествени ИТ решения позволява на публичните администрации да осигуряват по-добри, по-рентабилни и по-бързи услуги на гражданите и бизнеса в Европа. Подобни решения могат бързо да бъдат приложени в публичния сектор, което ще намали времето и разходите за въвеждане и техническа поддръжка.

Същевременно сътрудничеството във връзка с общи решения улеснява споделянето на знания сред публичните администрации. Чрез разработването на общи стандарти и многократното използване на своите ИТ решения, публичните администрации също така подобряват своята оперативна съвместимост, т.е. способността за обмен на информация и разбиране на обменените данни. Накрая, споделянето и многократното използване на ИТ решения може да засили конкуренцията, тъй като то позволява на повече предприятия да предоставят ИТ услуги на публични администрации.

Редица ИТ решения за многократна употреба вече са налични на платформата Joinup на Европейската комисия. Сайтът работи като хранилище за инструменти и услуги, разработени от държави от ЕС и европейски институции.

Конкурсът „Sharing and Reuse Awards“ се финансира по Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA²) на Европейската комисия в контекста на нейното действие „Споделяне и многократно използване“ (Sharing and reuse).

На спечелилите ще бъдат раздадени първа и втора награда в размер съответно на 15 000 евро и 10 000 евро във всяка от следните четири категории:

 • успешен пример за сътрудничество при разработване и предоставяне на общи ИТ решения на трансгранично равнище;
 • успешен пример за сътрудничество при разработване и предоставяне на общи ИТ на национално равнище;
 • успешен пример за сътрудничество при разработване и предоставяне на общи ИТ на регионално равнище;
 • успешен пример за сътрудничество при разработване и предоставяне на общи ИТ на местно равнище.

Представените решения ще бъдат оценени от Комитет, който включва представители от институциите на ЕС. Следователно решения, разработени от Европейската комисия, Европейския парламент или Европейския съвет, нямат право на участие в конкурса.

Право на участие има решение, което отговаря на следните критерии:

 • да е било разработено от или за публична/ни администрация/администрации от държава членка на ЕС или от държава от ЕАСТ;
 • да е било използвано многократно от други публични администрации;
 • да представлява или софтуер с отворен източник или споделена услуга;
 • описанието му да е публикувано на Joinup. (Ако вашето решение все още не е публикувано, екипът на Joinup ще се свърже с вас, за да ви помогне да го публикувате след като сте подали вашето заявление за участие в конкурса);
 • описанието му да е публикувано на английски език.

Критерии за оценка:

 • Дизайн на решението – На каква технология е базирано? Каква е архитектурата на решението? То комуникативно ли е, може ли да се разширява? Използва ли многократно други услуги/софтуерни решения или стандарти/отворени спецификации?
 • Управление на решението – Кои организации, институции и държави участват в процеса на управление на решението? Как е финансирано разработването и предоставянето на решението?;
 • Влияние и резултати – Как вашето решение помага на публичните администрации? Какви ползи носи вашето решение за заинтересованите лица, за потребителите? Какви са разходите/ползите?;
 • Мащаб на повторно използване – Колко администрации използват това решение и до каква степен го използват? Има ли конкретни планове за бъдещо повторно използване? Колко лесно решението ви може да се приложи в контекст, различен от този, в който първоначално е било разработено?;
 • Устойчивост – Как се гарантира устойчивостта на решението ви? Може ли да се осигури постоянна поддръжка? Ще продължи ли решението да се поддържа?.

Решенията могат да бъдат регистрирани за участие в конкурса до 28 октомври 2016 г. чрез попълване на формуляр за регистрация. Заявлението, всички придружаващи документи и описанието на решението трябва да се предоставят на английски език.

Комисията ще информира победителите по електронна поща в края на януари / началото на февруари 2017 г. Официалното публично обявяване на победителите във всяка от категориите и церемонията по награждаване ще се проведе на  през месец март 2017 г. на конференция „Sharing and Reuse“.

За повече информация:

Contest page on Joinup platform

Sharing & Reuse Awards Frequently Asked Questions (FAQ)

За контакт:

DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed