Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Регистри за оперативна съвместимост на електронното правителство
Регистрите се поддържат от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Регистрите се водят чрез поддържане на единна централизирана база от данни. В регистрите се поддържа история на вписванията.


Регистърът на регистрите и данните съдържа данни за всички регистри, списъци и други набори от данни, водени от административните органи в Република България, осигурява уникален индекс за всеки набор от данни или раздел от набор от данни, поддържа определения на неунифицирани и унифицирани данни и унифицирани определения на етапи на административни услуги и процедури.

Регистърът на информационните обекти съдържа формализирани технологични описания на информационните обекти, събирани, създавани, съхранявани и обработвани от административните органи в рамките на тяхната компетентност.

Регистърът на електронните услуги съдържа формализирани технологични описания на електронните административни услуги и вътрешните електронни административни услуги.

 

Списък на акредитираните лица - Разпоредбите за акредитиране на лица са в сила до 31 май 2013 г. съгласно приетите изменения и допълнения в Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (НОИСИС).

Списък на удостоверените системи – съдържа публичен списък на удостоверените информационни системи, удостоверени по реда на НОИОСИС, поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Списък на удостоверените приложения - съдържа публичен списък на удостоверените програмни приложения, удостоверени по реда на НОИОСИС, поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Списък на удостоверените технически спецификации - съдържа публичен списък на удостоверените технически спецификации, удостоверени по реда на НОИОСИС, поддържан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed