Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт

Проектът на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт е разработена при изпълнението на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” с рег. № К13-32-1/ 30.9.2013 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, Дейност 1: "Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е­ връчване на електронни документи, актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт.". Националната рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт е приета през 2006 г. и не е актуализирана. В тази връзка в рамките на горецитирания проект е направен анализ на текущото състояние в светлината на натрупания опит до момента, и на база опита на другите европейски страни в тази област, както и документи и програми на Европейския съюз и по-специално принципите и препоръките на програмата ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) и приетата Европейска рамка за оперативна съвместимост (EIF), както и Европейската стратегия за оперативна съвместимост.

На 20.08.2015 г. в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се проведе кръгла маса за представяне на проекта на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт, на която присъстваха представители на администрацията, бизнеса и академичната общност. Предложенията и препоръките на експертите от аудиторията бяха взети предвид и отразени в документа.

Проект на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт (BG).pdf (617.85 KB)

Проект на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт (EN).pdf (1014.69 KB)

Европейска рамка за оперативна съвместимост (BG).pdf (1.69 MB)

Европейска рамка за оперативна съвместимост (EN).pdf (1.55 MB)

Европейска стратегия за оперативна съвместимост (BG).pdf (515.8 KB)

Европейска стратегия за оперативна съвместимост (EN).pdf (1.66 MB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed