Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Подзаконови актове

Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (Издадена от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, обн., ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 7.02.2012 г., бр. 37 от 17.05.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията (Приета с ПМС № 90 от 19.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 13.06.2016 г.)

Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (100.52 KB)
(Приета с ПМС № 14 от 21.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2013 г., в сила от 29.01.2013 г., доп., бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.)

Постановление № 275 от 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 8 от 2013 г.)

НАРЕДБА № 6 от 1.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията,обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г.

Наредба № 1 от 19 декември 2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване

Наредба № 40 от 7 януари 2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления

Наредба № 18 от 3 юни 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура

Наредба № 21 от 11 май 2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения

НАРЕДБА за реда за предоставяне и унищожаване на отнети в полза на държавата вещи по Закона за електронните съобщения

НАРЕДБА № 5 от 13.12.2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги

НАРЕДБА № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения

НАРЕДБА за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията

ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по ЗЕС

Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Загл. изм.- ДВ, бр.77 от 2012 г.)

Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (1.29 MB) 
(Издадена от председателя на КРС, обн., ДВ, бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 10.03.2011 г., бр. 74 от 28.09.2012 г., в сила от 28.09.2012 г., бр. 28 от 28.03.2014 г., в сила от 1.04.2014 г., бр. 91 от 24.11.2015 г., в сила от 24.11.2015 г.)

Наредба № 35 от 30 ноември 2012 г. за правилата и нормите за проектиране,изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (24.07 KB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed