Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
МТИТС проведе информационен ден, посветен на Програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”

Голям размер

На 12 февруари 2014 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе информационен ден, посветен на Програма „ИКТ” от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. „Хоризонт 2020“ ще се съсредоточи върху иновационните продукти и услуги, които осигуряват възможности за развитие на висшите училища, научноизследователски организации и бизнеса. Делът на тематиката „Информационни и комуникационни технологии“ в общото финансиране е 9 милиарда евро.

В рамките на информационния ден беше представена Работна програма 2014-15 на програма „ИКТ” в приоритет „Индустриално лидерство”. В нея са включени шест големи теми: Ново поколение компоненти и системи; Усъвършенствани изчислителни системи; Бъдещ интернет; Технологии за съдържание и управление на информацията; Роботика; Микро и нано електроника и фотоника. В момента за кандидатстване са отворени три конкурса на обща стойност 735 млн. евро.

Участниците бяха запознати с отворените конкурси от Работна програма 2014-15 на програма „Наука с и за обществото” и формите на финансиране и основните правила по програма „Хоризонт 2020”.

Експерти на МТИТС представиха анализ на българското участие в Тема “ИКТ” от Седма рамкова програма и Програма “Подкрепа за ИКТ политики” за периода 2007-2013 г. По данни на МТИТС до края на 2013 г. по Тема “ИКТ” са подадени общо 632 предложения за проекти  със 777 български участника. От тях 78 предложения с 89 български организации  са договорени, като финансирането за българските участници възлиза общо на 16 983 786 млн. евро.  Най-голям брой успешни проекти – 16 има   Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН.

Участието на български малки и средни предприятия е много силно -  над 4 пъти над средния за ЕС показател по отношение на финансирането.  В договорените проекти най-голям е делът на малките и средни предприятия 50,56% (45 участия),  следвани от изследователските институти на БАН 23,6 % (21 участия), други 19,10 % (17 участия) университетите 6,74 % (6 участия). Българските участници са се представили най-успешно в областите: Интелигентно управление на информацията, Медии в мрежа, Езикови технологии, и ИКТ за социално приобщаване.

В осем конкурса на Програма “Подкрепа за ИКТ политики” са подадени 160 предложения с 222 български участници. От тях са финансирани 43 проекти с 61 български фирми с одобрено финансиране 5  026 348  евро.

Презентации:

Хоризонт 2020

Наука с и за обществото

Форми на финансиране и основни правила за участие

Българско участие в тема "ИКТ" от Седма рамкова програма

Българско участие  в Програма "Подкрепа за ИКТ политики"

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed