Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" (ЗРПВВЖТ) е независим национален орган за разследване на авиационни събития, произшествия в морските пространства и произшествия и инциденти в железопътния транспорт във връзка с безопасността и е структурна единица на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основните дейности на дирекция ЗРПВВЖТ са:

 1. Организира и участва в разследвания във връзка с безопасността и осъществяване на превантивни дейности по безопасност в гражданското въздухоплаване, водния и железопътен транспорт;
 2. Осъществява координация между ведомства и юридически лица, заинтересовани в разследването на авиационни събития, на произшествия в морските пространства и водните пътища и на произшествия и инциденти в железопътния транспорт на Република България;
 3. Организира и участва в международни срещи, свързани с разследване във връзка с безопасността, в различните видове транспорт;
 4. Поддържа контакт с органи за разследване във връзка с безопасността на други държави за обмен на информация и при необходимост – за привличане на експерти в случай на тежко произшествие.

Специализирано звено за разследване на авиационни събития
(СЗРАС)

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства
(СЗРПМП)

Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
(СЗРПИЖТ)

 

В областта на разследване на авиационните събития:

 1. Изпълнява държавни функции по осигуряване на безопасността на полетите посредством разследване на авиационни събития и разработване на препоръки с цел избягване на възникване на събития по аналогични причини;
 2. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития, авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
 3. Организира разследването във връзка с безопасността на авиационни произшествия и сериозни инциденти и  участва в работата на създадените за целта комисии;
 4. Води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития;
 5. Изготвя и разпространява информационни бюлетини за авиационни събития, разследвани във връзка с безопасността;
 6. При разследване на авиационните събития, анализира действията на физически и юридически лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обекти и съоръжения, свързани с конкретно събитие;
 7. Дирекция ЗРПВВЖТ е контактна точка за Република България в Европейската система за докладване на авиационни събития и отговаря за разпространяване на информация до заинтересувани страни
 8. При изпълнение на дейностите по разследване на авиационни събития инспекторите от СЗРАС в дирекция ЗРПВВЖТ се ръководят от изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO), Европейския съюз, Европейската агенция за авиационна безопасност, Европейската конференция за гражданска авиация, Международната организация на разследващите авиационни произшествия (ISASI), Европейската мрежа за разследване на авиационни произшествия, нормативни актове за разследване на авиационни произшествия и Методика за действие на СЗРАС.
 9. След получаване на съобщение за авиационно събитие на територията, във въздушното пространство и териториалните води на Република България започва незабавни действия по разследването до създаване на комисия за разследване на събитието.

В областта на разследване на произшествия в морските пространства:

1. Изпълнява държавни функции по независимото разследване на произшествия;

2. Организира и извършва разследване на произшествия;

3. Поддържа система за докладване при възникване на произшествия, води архив и поддържа база данни;

4.При разследване на произшествията в морския транспорт анализира действията на физическите и юридическите лица в областта на корабоплаването и функционирането на съоръженията, свързани с конкретното събитие;

5.Поддържа контакти и осигурява взаимодействие със страни - членки на Европейския съюз и със страни извън него;

7. Ръководи се от препоръките на Международната морска организация, заложени в нейните актове, отнасящи се до разследването на морски произшествия;

6. Уведомява Европейската агенция за морска безопасност за проведените разследвания;
7. Инспекторите по разследване имат право:

а) да извършват разследване на произшествия в областта на корабоплаването;

б) на пълен и свободен достъп до всички доказателства, свързани с морски произшествия;

в) да изискват устни и писмени обяснения от членове на екипажи;

г) да получават информация от корабособственици, оператори, морски администрации и службата за информационно обслужване и контрол на корабния трафик, от класификационни дружества и записи от записващите устройства за корабния рейс;

д) в окончателния си доклад за разследване да изготвят препоръки по безопасността, произтичащи от резултатите от разследването.

В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:

1. Поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти;

2. Организира и контролира технически разследването на произшествия и инциденти;

3. Води архив за разследванията и поддържа информационна база данни;

4. В своята организация и при вземане на решения, специализираното звено по ал. 3 е независимо от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителя на железопътната инфраструктура, железопътните превозвачи, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на звеното.

5. При разследване на железопътни произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на железопътния транспорт,  функционирането на подвижния железопътен състав и обектите и съоръженията на инфраструктурата, свързани с произшествието;

6. При необходимост, осъществява контакт с органите за разследване на железопътни произшествия на други държави-членки на ЕС и Европейската железопътна агенция (ЕЖА) за обмен на информация и/или за привличане на експерти в случай на тежко железопътно произшествие;

7. Инспекторите по разследване на железопътни произшествия и инциденти имат право:

а) да извършват разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;

б) на достъп до мястото на произшествието или инцидента, до всяка информация, съоръжения и подвижен състав, свързан с тях, до всички доказателства, свързани с разследването, за което получават съдействие от държавните органи, чиито функции по компетентност са свързани с произшествието;

в) да изискват и анализират устни и писмени обяснения от участниците в произшествието, очевидци, както и от други лица, свързани с произшествието или инцидента.

Всяко разследване в отделните видове транспорт приключва с окончателен доклад и препоръки за повишаване нивото на безопасността  в транспорта. Окончателният доклад се предоставя на националните и международните организации, отговорни за безопасността в съответния вид транспорт и на заинтересованите физически лица, и се публикува чрез интернет портала на МТИТС.

Директорът на дирекцията представя на министъра ежегоден доклад за предприетите мерки от адресатите на препоръките за безопасност в докладите.

Инспекторите по разследване притежават инспекторски карти и пропуски по образци, утвърдени от министъра

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed