Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Какво трябва да направи всяка администрация, за да включи към интеграционната среда на електронното управление своите електронни услуги

1. Интегриране с Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД)

Според Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи администрациите се включват към ЕСОЕД чрез своите административни информационни системи (АИС). Една администрация може да се включи към ЕСОЕД посредством няколко регистрации за една своя АИС или с повече от една АИС, ако поддържа такива. За да бъде реализирано включване съобразно правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност, е необходимо да бъдат изпълнени следните основни стъпки:

 1. Да използва сертифицирано програмно приложение за визуализация и редакция на електронните документи вписани в Регистъра на информационните обекти; 
 2. Да изтегли от уеб-сайта на МТИТС, да инсталира и да конфигурира Комуникационния клиент (9.13 MB), защото връзката между АИС и Комуникационния сървър се осъществява единствено през приложението, наречено Комуникационен Клиент (КК). Ролята на КК е детайлно описана в Ръководство за инсталация и използване на комуникационния клиент;
 3. Да попълни и внесе в МТИТС Заявление за вписване на нов участник в списъка на участниците в единната среда за обмен на електронни документи  (145.5 KB), (250.81 KB);
 4. Да получи уведомление от МТИТС за включване в списъка на участниците с уникален регистров идентификатор;
 5. Да заяви и получи от МТИТС валиден цифров сертификат (публичен ключ), съгласно политиките на унифицираната система за достъп до инфраструктура за публичен ключ (PKI) на електронното правителство;
 6. Да осъществи VPN-връзка с ЕСОЕД, за което да получи потребителско име и парола-Указания за осигуряване на сигурен достъп на участник в обмена чрез ЕСОЕД - ръководство за потребителя.

2. Интегриране на разработени електронни административни услуги от администрациите

Според ЗЕУ всеки административен орган заявява за вписване в регистъра на електронните услуги на стандартизираните описания на всички предоставяни от него електронни административни услуги и вътрешни електронни административни услуги. Наредбата за електронните административни услуги (линк) урежда общите изисквания за предоставяне на електронни административни услуги. За да ввключи услугите си в интеграционната среда на електронното управление всяка администрация трябва да изпълни следните основни стъпки:

 1. Да проверки в Регистъра на информационните обекти наличието на такива, които ще се използват от електронната услуга;
 2. В случай че бъдат открити такива те трябва да бъдат използвани при разработката на съответната електронна услуга;
 3. Да попълни заявление за вписване на електронни документи (с включените в тях съставляващи ги информационни обекти) и да го подаде до Съвета по вписванията чрез министъра на ТИТС; 
  http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=521&id=3921

 4. Разработване и сертификация на приложение за визуализация и редактиране на електронните документите по т. 3;
 5. Да попълни заявление за вписване на електронната/ите услуга/и и да го подаде до Съвета по вписванията чрез министъра на ТИТС. http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=521&id=3921

3. Разработване и публикуване на ЕАУ в ЕПДЕАУ

Целта на този документ е да представи на техническо ниво описание на изискванията към Доставчиците на електронни административни услуги, относно разработването и подговката на една ЕАУ за публикуване в Единния портал за доставка на ЕАУ. Основна задача на този документ е да отговори на въпросите „Какво трябва да се предостави?” и “С какви технически средства трябва да се дефинира?” за публикуването на услугата. На базата на този документ, доставчиците на ЕАУ трябва да разработят и предоставят набор от документи и технически метериали, които да бъдат използвани за публикуване на една ЕУА и предоставяне на възмоности за използването и от потребителите на Портала. Документ дава само общата схема на механизмите, архитектурата и процесите в ЕПДЕАУ относно предоставяне на ЕАУ и не си поставя за задача тяхното детайлно техническо описание. (1.17 MB)

Този документ включва:

 • Описание на необходимата информация за публикуване на ЕАУ в Системата за управление на съсдържание на ЕПДЕАУ;
 • Технологични описания и стандарти необходими за визуализацията и предоставяне на данни от и към потребителя на Портала по заявяване, получаване на отговори, съхраняване, отпечатване и др.

Този документ е предназначен за всички участници в проекти, които са част от екипите за разработка на ЕАУ: проектни ръководители, екипи по проектиране на софтуера, екипи по разработка на ЕАУ, технически експерти.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed