Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа 08.01.2016
Голям размер

Проектът „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе одобрен за финансиране в рамките на първата покана за проектни предложения по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа. В началото на м. декември 2015 г. бе подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ между МТИТС и Европейската комисия, с което се осигурява изпълнението му изцяло с европейско финансиране. Проектът цели подкрепа за участието на България в изграждането на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа, посредством задълбочаване на сътрудничеството на национално и международно ниво. В тази връзка се предвижда изпълнение на дейности, които да насърчат:

 • по-активното участие на МТИТС в структурите на коридорите „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
 • обмяната на „добри практики“ и идеи за системите за планиране, изпълнение и мониторинг на политиката по ТЕN-Т и реализирането на основните инфраструктурни проекти между държавите по протежение на коридорите и
 • по-добрата координация на ТЕN-Т политиката на национално ниво чрез създаване на мрежа за контакти на заинтересованите страни и провеждане на срещи за предаване на споделения международен опит и друга информация, свързана с изграждането на основната Трансевропейска транспортна мрежа на българска територия.

За целите на проекта е предвидено провеждането на експертни срещи на ниво министерства за запознаване с опита в изграждането на коридорите и изпълнението на транспортните проекти в Австрия, Чехия и Гърция, избрани поради сходството им с нашата страна по отношение на териториален обхват, население и/или икономическо развитие. На национално ниво също са планирани работни срещи със заинтересованите страни, на които ще се представя информация и ще се обменят мнения за: работата на структурите на коридорите (форуми и работни групи), опита на други европейски държави (Австрия, Чехия, Гърция), напредъка в изграждането на коридорите на наша територия.

Проектът ще приключи на 31.12.2016 г., като очакванията са МТИТС да изгради партньорства и събере „добри практики“ и идеи, които да подпомогнат успешното реализиране на инфраструктурните проекти и изграждането на коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа – „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“, които преминават през българска територия.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Политики

Отчет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпълнение на мерките, произтичащи от плановете за енергийна ефективност за 2015 г.
Заседания на форумите към коридори от основната Трансевропейска транспортна мрежа „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“
Среща на експертно ниво между Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите на Република България и Министерството на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Република Гърция по проект „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България”

Европейската гражданска инициатива

Европейската гражданска инициатива

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.
Информация за екологична оценка на ОПТТИ 2014 – 2020г.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed