Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Резюме на договора за присъединяване на България към ЕС, протокола и акта за присъединяване – глава 9 „Транспортна политика”

ПРЕГОВОРИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Резюме

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА


Договорени преходни периоди

7 - годишен преходен период по отношение на изисквания за максимално допустимите размери и маса на пътни превозни средства (Директива 96/53).

Превозни средства, които съответстват на ограничителните стойности на категории 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 на Приложение І от Директива 96/53 могат да използват до 31 декември 2013 г. само тези части от пътната мрежа в България, които не са обновени, ако са съобразени с ограниченията за осово натоварване в България.

От датата на присъединяване, никакви ограничения не могат да бъдат налагани върху използването, от страна на превозни средства, които покриват изискванията на Директива 96/53/ЕО, на основните транзитни маршрути, установени в Приложение I на Решение на Европейския парламент и Съвета 1692/96/ЕО от 23 юли 1996 г. за насоки на Общността за изграждане на трансевропейска транспортна мрежа / ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение № 884/2004/ЕО (ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр.1) /.

България ще изпълнява графика за обновяване на основната си пътна мрежа, както е показано в таблиците по-долу. Всички инвестиции в инфраструктура, които включват използването на средства от бюджета на Общността, осигуряват изграждането или обновяването на пътните артерии за носеща способност от 11,5 тона на ос.

Успоредно с приключването на обновяването, българската пътна мрежа, включително мрежата посочена в Приложение I към Решение 1692/96/ЕО, постепенно се отваря за превозни средства от международния трафик, които са съобразени с ограничителните стойности на директивата. Използването на части от второстепенната пътна мрежа, които не са обновени, с цел товарене или разтоварване, там където това е технически възможно, е разрешено по време на целия преходен период.

От датата на присъединяване, всички превозни средства от международния трафик, снабдени с въздушно окачване, в съответствие с ограничителните стойности на Директива 96/53/ЕО, не се облагат с временни допълнителни такси по цялата българска пътнотранспортна мрежа.

Временните допълнителни такси за използването на необновени части от мрежата, от страна на превозни средства от международния трафик, които покриват ограничителните стойности на директивата, се налагат без дискриминация. Режимът на облагане е прозрачен и заплащането на тези такси не трябва да поставя прекомерни административни пречки или забавяне на потребителя, нито плащането на тези такси следва да води до системни проверка на ограниченията за осово натоварване на границата. Налагането на ограниченията за осово натоварване се осигурява без дискриминация в цялата територия и се отнася също и за превозните средства регистрирани в България.

Програма за обновяване на пътища (км)
Таблица 1

ПЪТ
УЧАСТЪК
ДЪЛЖИНА /КМ/
ОТВОРЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ
МЯРКА
1
2
3
4
5
6
1
I-5/E-85/ ГАБРОВО - ШИПКА
18
2014
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
2
I-5/E-85/ КЪРДЖАЛИ - ПОДКОВА (MAKAЗA)
18
2008
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
    МЕЖДИНЕН СБОР
36
   
3
I-6 СОФИЯ - ПИРДОП
56
2009
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
4
I-7 СИЛИСТРА - ШУМЕН
88
2011
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
5
I-7 ПРЕСЛАВ - E-773
48
2010
РЕКОНСТРУКЦИЯ
    МЕЖДИНЕН СБОР
136
   
6
І-9 /Е-87/ РУМЪНСКА ГРАНИЦА - БАЛЧИК
60
2009
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
7
II-12 ВИДИН - ГРАНИЦА СЪС СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
26
2008
РЕКОНСТРУКЦИЯ
8
II-14 ВИДИН - КУЛА - ГРАНИЦА СЪС СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
42
2009
РЕКОНСТРУКЦИЯ
9
II-18 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ СОФИЯ - СЕВЕРНА ДЪГА
24
2014
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
10
II-19 СИМИТЛИ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГРЪЦКА ГРАНИЦА
91
2008
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
11
II-29 ДОБРИЧ - ВАРНА
21
2010
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
12
II-35 ЛОВЕЧ - КЪРНАРЕ
28
2011
РЕКОНСТРУКЦИЯ
13
II-53 СЛИВЕН - ЯМБОЛ
25
2010
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
14
II-55 ГУРКОВО - НОВА ЗАГОРА
26
2010
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
15
II-55 НОВА ЗАГОРА - СВИЛЕНГРАД
81
2012
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
    МЕЖДИНЕН СБОР
107
   
16
II-57 СТАРА ЗАГОРА - РАДНЕВО
42
2010
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
17
II-62 КЮСТЕНДИЛ - ДУПНИЦА
26
2011
РЕКОНСТРУКЦИЯ
18
II-63 ПЕРНИК - ГРАНИЦА СЪС СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
20
2010
РЕКОНСТРУКЦИЯ
19
II-73 ШУМЕН - КАРНОБАТ
44
2012
РЕКОНСТРУКЦИЯ
20
II-73 ШУМЕН - КАРНОБАТ
119
2011
РЕКОНСТРУКЦИЯ
    МЕЖДИНЕН СБОР
63
   
21
II-78 РАДНЕВО - TОПОЛОВГРАД
40
2013
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
22
II-86 АСЕНОВГРАД - СМОЛЯН
72
2014
РЕКОНСТРУКЦИЯ
23
II-98 БУРГАС - MАЛКО ТЪРНОВО
64
2014
РЕКОНСТРУКЦИЯ
24
III-197 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - СМОЛЯН
87
2013
РЕКОНСТРУКЦИЯ
25
III-198 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГРАНИЦА С БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
95
2013
РЕКОНСТРУКЦИЯ
26
III-534 ЕЛЕНА - НОВА ЗАГОРА
52
2012
РЕКОНСТРУКЦИЯ
27
III-534 НОВА ЗАГОРА - СИМЕОНОВГРАД
53
2014
РЕКОНСТРУКЦИЯ
    МЕЖДИНЕН СБОР
105
   
28
III-601 КЮСТЕНДИЛ - ГРАНИЦА С БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
27
2011
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
29
III-622 КЮСТЕНДИЛ - ГРАНИЦА С БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
31
2013
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
30
III-865 СМОЛЯН - МАДАН
15
2011
РЕКОНСТРУКЦИЯ
31
III-867 СМОЛЯН - КЪРДЖАЛИ
69
2014
РЕКОНСТРУКЦИЯ
32
III-868 ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ СМОЛЯН
40
2012
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
33
IV-410068 СИМИТЛИ - ГРАНИЦА С БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
28
2009
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
34
  ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ПЛОВДИВ
4
2014
НОВО СТРОИТЕЛСТВО

A1 АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" - СТАРА ЗАГОРА - КАРНОБАТ      
35
  ЛОТ 2
33
2010
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
36
  ЛОТ 3
37
2011
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
37
  ЛОТ 4
48
2014
НОВО СТРОИТЕЛСТВО

  МЕЖДИНЕН СБОР
118
   

  ОБЩО
1598
   

 

Таблица 2


2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

МЯРКА                
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
91
116
114
88
81
40
0
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ
26
42
68
88
96
182
258
 
НОВО СТРОИТЕЛСТВО
18
28
33
64
40
31
94
 
 
135
186
215
240
217
253
352
1598 kм

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Европейски съюз

Пътна безопосност в ЕС

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed