Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Изпълнение на ангажиментите, поети от българската страна по Глава I "Свободно движение на стоки"
Голям размер

    (32.5 Kb)


   В Държавен вестник бр. 59 от 1.07.2003 г. бе обнародвана Наредба № 60 от 14.05.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията на Република България в изпълнение на ангажиментите, поети от Република България в хода на преговорите с Европейския съюз по Глава I “Свободно движение на стоки”.

   Законодателството на Република България в областта на свободното движение на стоки до голяма степен съответства на законодателството на Европейския съюз. Република България е приела рамковото законодателство в отделните сектори на тази област и постепенно ще постигне пълна хармонизация на законодателството до края 2005г. С приемане на подзаконови актове към Закона за движението по пътищата, европейското законодателство, отнасящо се до моторните превозни средства ще бъде въведено в значителна степен до края на 2005 г.

   Законът за движение по пътищата (ДВ. бр.20/1999 г.) беше приет на 18.02.1999 г. и влезе в сила на 01.09.1999 г. (ДВ бр.20/05.03.1999 г.). Съгласно Закона министърът на транспорта и съобщенията определя реда и условията за типово одобрение на моторни превозни средства. Във връзка с изграждане на хармонизирана система за типово одобрение на моторните превозни средства се наложи необходимостта от изготвяне на подзаконов акт, който да въвежда в българското законодателство базовата Директива 70/156 на Европейския съюз за одобряване на типа на нови превозни средства, подраздел “Моторни превозни средства “ на Глава I “Свободно движение на стоки”.

   С Наредба № 60, която транспонира горепосочената базова Директива, се определят условията и реда за одобряването на типа на нови превозни средства (ПС) от категории и типове, произведени на един или няколко етапа, одобряването на типа на ПС по отношение на определени технически характеристики, одобряването на типа на нова система, компонент или отделен технически възел, предназначени за монтиране в ПС, издаването на сертификат за одобряване на типа, и начините за удостоверяване на съответствие с одобрения тип. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

   ЕС сертификатите за одобряване типа на нови ПС, системи, компоненти или отделни технически възли, издадени от компетентните органи на страни-членки на Европейския съюз, запазват действието си на територията на Република България при условие, че производителят представя на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") легализиран превод на български език на сертификата за одобряване на типа.

   Притежателят на ЕС сертификата за одобряване на типа е длъжен незабавно да информира изпълнителния директор на ИА "АА" за извършени изменения (разширения) на тези сертификати, както и за тяхната валидност.

   Наредбата няма да се прилага по отношение на одобряването на типа на единични ПС, одобряването на типа на четириколесни МПС, чиято собствена маса не превишава 350 kg без масата на акумулаторните батерии при електрическо задвижване и конструктивната максимална скорост не превишава 45 km/h, одобряването на типа на четириколесни МПС, и одобряването на типа на ПС, предназначени за въоръжените сили.

   В Наредбата могат да бъдат определени следните основни моменти:

 •  За одобряване типа на ПС, система, компонент или отделен технически възел производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА", като прилага предвидените от Наредбата документи и информация, на български език, на дискета или на компактдиск. За всеки тип ПС, система, компонент или отделен технически възел в ИА "АА" се оформя техническо досие, което се съхранява в срок до 10 години от производството на последната бройка от одобрен тип ПС, система, компонент или отделен технически възел.
 •  Наредбата предвижда и реда за многоетапно одобряване типа на ПС.
 •  Изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява типа на комплектовано ПС, система, компонент или отделен технически възел, когато те съответства на данните, посочени в техническата документация и отговарят на изискванията на наредбите по чл. 138, ал. 4 ЗДвП. В зависимост от степента на комплектоване на ПС изпълнителният директор на ИА "АА" одобрява на няколко етапа типа на базово, некомплектовано или напълно комплектовано ПС. В особени случаи, в които ПС, система, компонент или отделен технически възел не отговарят на техническите изисквания от наредбите по чл. 138, ал. 4 ЗДвП изпълнителният директор на ИА "АА" може да ги одобри при определени условия посочени в Наредбата.
 •  При изменения на одобрен тип ПС, система, компонент или отделен технически възел производителят е длъжен да подаде заявление за одобряване на изменения тип до изпълнителния директор на ИА "АА". Изпълнителният директор на ИА "АА" уведомява притежателя на сертификата дали измененията на типа ПС, система, компонент или отделен технически възел изискват изменение на сертификата за одобрение на типа и/или извършване на изпитвания и проверки.
 •  Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрен тип включва оценка на системата за управление на качеството (първоначална оценка) и проверки на производителя и на продукцията (мерки за осигуряване на съответствие на продукцията). Преди издаване на сертификата за одобряване на типа ИА "АА" извършва оценка на мерките и процедурите за осигуряване на ефективен контрол за съответствие на произведените компоненти, системи, отделни технически възли и превозни средства с одобрения тип. Оценката се извършва съгласно чл. 25 или 26 от Наредбата. Производителят е задължен да осигурява съответствието на всяко произведено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип и с техническите изисквания на наредбите по чл. 138, ал. 4 ЗДвП.
 • В срок до един месец от предоставяне от заявителя на техническо досие с изпълнени процедури за одобряване типа на ПС, система, компонент или отделен технически възел, изпълнителният директор на ИА "АА"издава сертификат за одобряване на типа. В случаите на изменение на одобрения тип изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на ПС, система, компонент или отделен технически възел в срок до един месец от предоставяне от заявителя на техническо досие с изпълнени процедури в съответствие с Наредбата.
 • Производителят удостоверява със сертификат за съответствие съответствието на комплектовано, некомплектовано или напълно комплектовано ПС с одобрения тип въз основа на сертификата за одобряване на типа. При напълно комплектовано и некомплектовано ПС производителят попълва съответните данни, които са добавени или променени на текущия етап на одобрението му и прилага сертификатите за съответствие от предходните етапи.     
Приложение
 Текстът на страницата в .doc формат (32.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Европейско законодателство

Достъп до правото на Европейския съюз
Регламенти, директиви и споразумения

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed