Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Въпроси свързани с Договора за присъединяване на България към Европейския Съюз и европейската интеграция на България в областта на транспорта
Голям размер
Вашият въпрос мoжете да зададете от тук.

 

 • От кога ще са валидни българските свидетелства за МПС в Европа?
  Може ли да се издадат международни свидетелства за МПС от България, които да са валидни в Европа?

Основна цел на Директивата на ЕС за свидетелствата за управление на МПС е да улесни свободното движение на гражданите на Европейската общност, като за целта, в нея се предвижда взаимно признаване на свидетелствата за управление, издавани от страните-членки на ЕС. В този смисъл шофьорските книжки, издавани в България следва да бъдат признавани на територията на Европейския съюз от датата на присъединяването ни към ЕС. Независимо от това, тъй като България вече е уеднаквила образеца на свидетелството, както и изискванията за минимална възраст на водачите за съответните категории, изискванията към обучението и провеждането на изпитите, нашите свидетелства и в момента се признават в по-голяма част от страните-членки на ЕС.

Тъй като обаче е възможно някъде да бъдат срещнати затруднения, в Закона за движението по пътищата и Наредба № I-157 на министъра на вътрешните работи, е предвидено издаването на международни свидетелства за управление на МПС в чужбина.

Съгласно чл. 4 на Наредба № I-157, международно свидетелство за управление на МПС се издава от секторите "КАТ - Пътна полиция" при СДВР и РДВР според постоянния адрес на лицето въз основа на валидно българско национално свидетелство за управление. За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец, документ за платена такса и представяне на валидно българско национално свидетелство.

 • Ще бъдат ли необходими двустранни и транзитни разрешителни за извършване на товарни превози след присъединяването на България към ЕС?

България ще стане част от Общия транспортен пазар на Европейския съюз, и международните превози между страните-членки, както и транзита през тях ще се извършват без да са необходими разрешителни за това. Ще бъде необходим само Лиценз на Общността, т.е Лицензът на Общността ще замени досегашните разрешителни за извършване на международни превози.
В случай на превоз от страна-членка към не-членка или обратно, този Лиценз е валиден само за тази част от превоза, която се извършва на територията на страната-членка на товарене/разтоварване, в случай че е сключено необходимото споразумение между Общността и въпросната страна не-членка в съответствие с Регламент 881/92.

 • Ще могат ли българските превозвачи да извършват превози между две точки на територията на една държава-членка?

Съгласно постигнатите договорености така наречените каботажни превози ще бъдат либерализирани поетапно в конфигурацията 3+2 години преходен период.
По време на трите години както българските транспортните фирми, така и фирмите, регистрирани в страни-членки на ЕС няма да могат да извършват каботажни превози в България и в ЕС. Тригодишният преходен период може да бъде удължен с още две години от всяка една страна – членка на ЕС, като за това тя трябва да уведоми ЕК в предварителен порядък. По време на 5-годишния преходен период страните-членки на ЕС могат да си разменят разрешителни за извършване на каботажни превози на базата на двустранни споразумения.

 • Какво ще представлява Лицензията на Общността?

Лицензията на Общността е съобразно Анекс 1 на Регламент 881/92 за достъп до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността, до или от територията на страна-членка, или преминаване през територията на една или повече страни-членки. Образецът съдържа и необходимата информация относно използването му.

 • Какви ще са изискванията за получаване на лиценз?

За да получи Лиценз на Общността, превозвачът следва да има седалище в страната-членка, която издава лиценза, както и да е оправомощен в тази страна-членка, съгласно изискванията на европейското законодателство и на страната-членка да упражнява професията „международен автомобилен превозвач на товари”.
Лицензът ще се издава на името на превозвача. Заверено копие от лиценза ще се носи на борда на превозната средства и ще се представя при поискване от страна на упълномощените контролни органи, оригиналът ще се пази от превозвача.
Лицензът ще подлежи на подновяване на всеки пет години, като ще се проверява дали превозвачът продължава да отговаря на изискванията, въз основа на които е издадена.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed