Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” 15.12.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

В бр. 92 от 27.11.2015 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 321 на Министерския съвет от 20.11.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Промените са в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и са насочени към създаването и структурирането в състава на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Съвместен координационен център по морско и авиационно търсене и спасяване. Измененията и допълненията са в изпълнение на чл. 141, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), в който е предвидено функциите на център да се изпълняват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) с основна задача да координира аварийно-спасителните работи във връзка с авиационни произшествия, възникнали извън територията на летището или в радиус от 5 км. от контролната точка на летището, в териториалния обхват, посочен по-горе. С въвеждане на предвидените промени се постига по-добро организационно групиране на наличните ресурси по търсене и спасяване, оперативна съвместимост и координация на действията по търсене и спасяване в сухопътната територия на страната, във въздушното й пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване, и вътрешните водни пътища на Република България, както и икономическа целесъобразност с оглед на вложените средства.

Създаването на обединен авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване цели да съчетае координацията по търсенето и спасяването на сухоземната територия на страната, въздушното й пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване и вътрешните водни пътища на Република България. В обединения авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване дейностите ще се извършват от специално назначен и обучен за целта персонал, като същият ще бъде  назначен в ГД „ГВА“ и финансиран посредством средствата, осигурени при условията и по реда на чл. 141а от ЗГВ. Средствата са заложени в Плана за ефективност, приет по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции. За целта числеността на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е намалена с 17 щ. бр., с които се увеличава щата на ГД „ГВА“ от 94 щ. бр. на 111 щ. бр.

Проектът на устройствен правилник бе публикуван на страница в интернет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА“, както и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и в законоустановения срок не са постъпили бележки и предложения.

 

Пълният текст на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ДВ, бр. 37 от 1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 2000 г., бр. 62 от 2000 г., бр. 90 от 2001 г., изм., бр. 64 от 2003 г., изм. и доп., бр. 77 от 2004 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 44 от 2007 г., бр. 101 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 56 от 2012 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Ралица Пеева - Началник на отдел „Правен и икономическо регулиране“, ГД „ГВА“,
тел.: 02/9371078,
email: rpeeva@caa.bg

Приложение
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (26.61 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed