Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилници
Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.)
Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 37 от 22.04.1999 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 62 от 28.07.2000 г., в сила от 28.07.2000 г., бр. 90 от 19.10.2001 г., изм., бр. 64 от...
Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2209 г., бр. 25 от 30.03.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от...
Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., бр. 12 от...
Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение"
Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 16 от 25.02.2014 г., в сила от 16.01.2014 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. С правилника се...
Правилник за структурата и дейността на Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"
Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 87 от 24.10.2000 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. С този правилник се определят структурата, дейността, организацията на работата и...
Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г., в сила от 20.05.2014 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. С този правилник...
Правилник за дейността и структурата на държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"
Издаден от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 13 от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., бр. 91 от 15.11.2005 г., бр. 67 от 18.08.2006 г., изм., бр. 1 от 4.01.2008...
Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (II част)
Приложение С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) - изменения и допълнения, влезли в сила от 1.01.2007 г. (притурка към ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г.). Издаден от Министерството...
Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (I част)
Притурка C към Конвенцията за международни железопътни превози (СОТIF) от 9 май 1980 г. Издаден от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г., в сила от 1.05.1985 г., изм. и...
Правилник за прилагане на Закона за пътищата
Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от 1.12.2000 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 62 от 13.07.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006...
Правилник за прилагане на Закона за концесиите
Приет с ПМС № 161 от 29.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., попр., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г., бр. 3 от...
Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Приет с ПМС № 232 от 28.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп., бр. 54 от...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed