Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Инструкции
Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "положение на война"
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 29 от 22.03.2013 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази...
Инструкция № 4444 от 14.06.2007 г. за управление на въздушното движение
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 58 от 17.07.2007 г., в сила от 18.11.2007 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЕТИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА...
Инструкция № 24 от 27.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2013 г., в сила от 8.10.2013 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. С тази инструкция...
Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 57 от 27.07.2010 г., в сила от 27.07.2010 г. РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. (1) С тази...
Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г., изм., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от...
Инструкция № 1 за извършване на дознание от капитана на морски кораб
Издадена от главния прокурор на НРБ и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.1984 г.   РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛ. 1. Тази инструкция определя реда за извършване на дознание...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed