Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства 29.12.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Измененията и допълненията, предвидени с проекта на наредба имат за цел:

1. Опростяване и улесняване на административните процедури и административното обслужване при издаването на разрешение за извършване на периодични прегледи:

С отмяната на т. 1 – 3 в чл. 18, ал. 1 се премахва изискването за представяне на документи, удостоверяващи статуса на търговците и юридическите лица с нестопанска цел съответно в Търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Посочените регистри са публични, а информацията, необходима на администрацията за извършване на съответната административна услуга, е достъпна и не необходимо предоставянето на документи, удостоверяващи факти от значение за административния процес по издаването на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

2. Формулиране и изчерпателно посочване на документите, които се изискват за обектите, в които се помещават контролно-техническите пунктове за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

В чл. 18, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/2011 г. е предвидено за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства да се представи документ за разрешаване ползването на строежа за контролно-техническия пункт. В така формулираната разпоредба не е посочен конкретният документ, който трябва да бъде представен, а е указано, че това следва да бъде документ, който съдържа данни, че е разрешено ползването на строежа. Предвид липсата на легална дефиниция на понятието „строеж” в Наредба № Н-32/2011 г., същото се тълкува и прилага в установения от Закона за устройство на територията § 5, т. 38 от Закона за устройство на територията смисъл: „Строежи” са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението. Разпоредбата на чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията предвижда, че в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират в шест категории. Обектите се въвеждат в експлоатация след издаването на съответен документ за това: строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация с разрешение за ползване, а строежите от четвърта и пета категория – с удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Предвид различните видове документи, с които се въвеждат в експлоатация строежите, с проекта на наредба (§ 1 относно чл. 18, ал. 1, т. 7, б. „а” и „б”) се предлага да се конкретизират документите за съответните категории строежи съгласно Закона за устройство на територията. Точното и изчерпателно посочване на документите има за цел да не се допуска различно тълкуване и прилагане на изискването за представяне на документ за разрешаване ползването на строежа.

С предложението относно чл. 18, ал. 1, т. 7, б. „в” се предоставя възможност  контролно-техническите пунктове да се помещават в преместваеми обект, мотивите за което са следните:

Настоящата редакция на чл. 18, ал. 1, т. 7 от Наредба № Н-32/2011 г. ограничава обектите, в които може да се помещава контролно-техническият пункт и респективно да се извършват периодични прегледи, до обекти, които са строежи. В наредбата не е предвидено изрично изискване периодичните прегледи да се извършват в обекти, класифицирани като строежи от някоя от категориите съгласно Закона за устройство на територията. Ограничението съществува само в разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 7, тъй като предвиденият документ за удостоверяване на съответствието с изискванията към обекта е документ за разрешаване ползването на строежа. В понятието „строеж”, предвидено в Закона за устройство на територията не се включват преместваемите обекти по чл. 56, ал. 2 от същия закон, следователно преместваемите обекти към настоящия момент не се включват и в обхвата на документа по чл. 18, ал. 1, т. 7 от наредбата в сегашната й редакция. Видът на обекта, в който се помещава контролно-технически пункт, оборудван с необходимите съоръжения и уреди, не оказва влияние върху пълнообемността и качеството на прегледите. В тази връзка не съществува пречка в преместваеми обекти да се извършват периодични прегледи в обема и с качеството, предвидени в наредбата, стига да отговарят на всички изисквания, предвидени в Наредба № Н-32/2011 г.

С § 1 относно чл. 18, ал. 1, т. 7, б. „г” се предлага наред с разрешението за ползване на строежа, удостоверението за въвеждане в експлоатация и разрешението за поставяне на преместваем обект, в наредбата да се предвиди и възможност за представяне на удостоверение за търпимите обекти. Изчерпателното изброяване на документите, които могат да бъдат представяни за обектите, в които се помещават контролно-техническите пунктове, налага да се посочи и удостоверението по § 16 от преходните разпоредби към Закона за устройство на територията и § 127 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., доп., бр. 66 от 2013 г., изм., бр. 98 от 2014 г.). Търпимите обекти са строежи, за които няма строителни книжа, но които са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени. Тези обекти могат да бъдат ползвани и собствениците им да се разпореждат с тях, както и останалите обекти, за които са издадени съответните документи.

Също така, с § 1 относно чл. 18, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено удостоверение за въвеждане в експлоатация да се представя и за канала за извършване на периодични прегледи, когато контролно-техническият пункт е в преместваем обект по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, тъй като самият канал е строеж по смисъла на същия закон.

За площадките за извършване на проверки на превозните средства, превозващи опасни товари, към контролно-техническите пунктове от V категория се изисква представянето на отделен документ за ползването на строежа, тъй като те са отделни обекти от помещенията, в които са останалите съоръжения и оборудване за извършване на периодичните прегледи (§ 1 относно чл. 18, ал. 3).

3. Съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси заплащането на данък върху превозното средство е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. В изпълнение на това изискване в разпоредбата на чл. 30, ал. 1, т. 4 от наредбата предвижда при периодичния преглед за проверка на техническата изправност да се представя документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед. В чл. 60, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси е предвидено, че данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Задължението за плащане на данък става изискуемо на падежа. В тази връзка изискването да се представи документ за платен данък следва да се отнася само за онази част от публичното вземане, която е изискуема към момента на извършване на техническия преглед и по-конкретно, тази част от годишния данък върху превозното средство, срокът за плащане на която е изтекъл преди датата на извършване на прегледа за техническа изправност. Предвид изложеното при периодичния преглед следва да се изисква да е платен само изискуемият към деня на извършване на прегледа данък, а не дължимият, поради което е предложено изменението в чл. 30, ал. 1, т. 4 от наредбата.

4. Измененията, предложени с § 1, относно чл. 18, ал. 4, § 3, 4 и 5 имат за цел въвеждането на общо понятие „регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” предвид честите промени в структурата на агенцията, с които териториалните й поделения се структурират по различни начини с различни наименования.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г. и бр. 73 от 2014 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Катерина Синапова - и.д. Началник отдел "Техн. прегледи и одобряване на ППС", Дирекция "ППС и водачи " в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
тел.: 02/ 9308812,
e-mail: avto_a@rta.government.bg

Приложение
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (57 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed