Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Постановлението на МС за изменение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г. 07.01.2016
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

1. Промени, свързани с приети изменения на осреднената базова таксовата единица за аеронавигационно обслужване при прелитане и лихвата за просрочие.

С промяната в чл. 7, ал. 2 от наредбата се предлага лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 10.30% на 10.06%. Предвидено  е също в чл. 18, ал. 3 стойността на осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната да се промени от 30.99 евро на 22.68 евро. Посочените по-горе промени произтичат от следните обстоятелства:

Съгласно Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г., ратифицирано със закон, обн., ДВ, бр. 13 от 1997 г.) и чл. 22 от наредбата ежегодно се определят размерите на:

 • осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната;
 • лихвения процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната.

Таксовите единици на всички страни-членки на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Принципите за установяване на разходната база за пътни такси и за изчисляване на таксовите единици на Евроконтрол (Принципите) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 391/2013).

В изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ, L 128 от 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 390/2013 г.) е изготвен и представен общ проект на План за ефективност на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“ (ПЕ). Проектът на ПЕ се оценява от независимия Орган за преглед на ефективността (ОПЕ) относно приноса му към изпълнението на целите на Европейската комисия по отношение на целите на системно ниво в четири ключови области на дейността през втория референтен период 2015 - 2019 г.

На 02.03.2015 г. са издадени две решения на Европейската комисия, с които е обявено, че Планът за ефективност на Функционалния блок във въздушното пространство „Дунав“ за Втори референтен период в частта му за Република България е в съответствие с целите за ефективност на общоевропейско равнище в ключовите области „Безопасност“, „Околна среда“ и „Разходна ефективност“, а за ключова област „Капацитет“ са необходими подобрения. В тази връзка на 01.07.2015 г. е подготвено изменение на плана в частта му за ключова област „Капацитет“, като ОПЕ е издал препоръка за приемане на ПЕ и за тази ключова област на ефективност.

През 2015 г. в централата на Евроконтрол са проведени изискваните ежегодни многостранни консултации, двустранна консултативна среща през месец февруари, както и телеконферентен разговор през месец ноември 2015 г. с ползвателите на въздушното пространство относно ПЕ по въпроси, засягащи Република България по отношение на размера на таксата за прелитане на Република България за 2016 г. и предоставянето на АНО през втория референтен период. Таксовата единица се определя на основа на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на Република България, различни по характер коригиращи елементи, както и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане.

В разходната база „прелитане” са включени:

- разходите на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от ЗГВ; същите са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (ОВ, L 96 от 2004);

- компонент за финансиране на дейностите съгласно проекта на Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

Вследствие на извънредното положение в Брюксел планираната за месец ноември 2015 г. редовна 105-а сесия на Разширения комитет за пътни такси на Евроконтрол бе отменена. По молба на потребителите, като алтернативно решение бяха организирани тристранни телеконферентни връзки между представители на потребителите, Централното бюро за пътни такси и част от държавите-членки – в т.ч. Република България. В резултат на посочените консултации и на проведената през м. ноември 2015 г. тристранна телеконференция е съгласувана и приета базовата таксова единица „прелитане” на Република България в размер на 22.68 евро. В този размер на националната таксова единица е включен и компонент, отразяващ разходите на Централното бюро за пътни такси към Евроконтрол в размер на 0,09 евро. С оглед на значително по-високите нива на трафик спрямо планираните, бе постигнато и предварително съгласие с потребителите за преразглеждане на ПЕ, като дискусията ще продължи с двустранна среща с Международната организация за въздущен транспорт (IATA) в началото на 2016 г.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 391/2013 националната разходна база се определя в национална валута, но с оглед на издаването на общи фактури за таксуване на аеронавигационното обслужване, таксовите единици „прелитане” на всички страни-членки на Евроконтрол се преизчисляват в евро. За целта, националната разходна база се преизчислява в евро, като съгласно Принципите и Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията на плащане на Евроконтрол се използва осреднения месечен кръстосан курс „купува” на еврото към българския лев, на Ройтерс, при затваряне за месец септември на текущата година (в случая за месец септември 2015 г. – 1.95520 лв. за 1 евро).

Базовата таксова единица за 2016 г. на Република България, определена от Разширения комитет на Евроконтрол, е обект на ежемесечно коригиране съгласно разпоредбите на чл. 7.2 от Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане. Предвид режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка в нашата страна, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде не повече от 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.

Страните-членки на Евроконтрол приеха също за 2016 г. лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане да бъде в размер на 10.06% на годишна база.

2. Изменения, свързани с въвеждането на различни таксови единици за таксуване на АНО в зоните и районите на летищата при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 390/2013 и Регламент (ЕС) № 391/2013 относно въвеждане на регулация на предоставянето на АНО в зоните и районите на летищата през втория референтен период.

Съгласно чл. чл. 1.3 и 1.4 на Регламент № 390/2013, по отношение всяко летище, което има повече от 70,000 движения по прибори годишно, или ако няма такова - по отношение на най-голямото летище в страната – се прилага схема за регулиране на дейността.

Определянето на дължимите таксите в зоните и районите на летищата за АНО на тези летища е посочено в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 391/2013, където таксовата единица се определя като се разделят таксуваемите разходи съгласно плана за ефективност на прогнозата за броя на обслужените единици.

Разпоредбите на посочените два регламента са задължителни за прилагане на летище София през втория референтен период. За всички останали международни летища – Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица, на основание на чл. 1.5. от Регламент (ЕС) № 391/2013 и чл. 1.4. от Регламент (ЕС) № 390/2013, не се прилага регулация на дейността и таксите за АНО се определят по различен начин.

Във връзка с гореизложеното и представения ПЕ за втория референтен период по отношение на предоставянето на АНО в зоните и районите на летищата на летище София са предвидени промените в чл. 19, ал. 3 от проекта, съгласно които размерът на осреднената таксова единица за обслужване в зоните и районите на летищата (t2) е равен на  414.41 лв. (211.88 евро) за летище София (LBSF) и на 415.57 лв. (212.48 евро) за летищата Варна (LBWN), Бургас (LBBG), Пловдив (LBPD) и Горна Оряховица (LBGO).“

Посочените промени е предвидено да влязат в сила от 01.01.2016 г.

Проектът на постановление бе публикуван на интернет страницата  на Министерството на транспорта, информационните технологии и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Пълният текст на проекта на Постановлението на МС за изменение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., изм., бр. 16 от 2003 г., бр. 32 от 2004 г., доп., бр. 71 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г., изм. и доп., бр. 1 от 2007 г., бр. 25 от 2007 г., изм., бр. 34 от 2008 г., бр. 92 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г., изм., бр. 20 от 2011 г., изм. и доп., бр. 107 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., доп., бр. 41 от 2014 г., изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 45 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

Антоанета Георгиева - държавен експерт в дирекция "Правна",
тел. 02/9409472;
email: ageorgieva@mtitc.government.bg

Илия Йорданов - държавен експерт в дирекция "Правна",
тел.: 02/9409858;
email: ijordanov@mtitc.government.bg

Приложения
 Проект на Постановлението на МС за изменение на Наредбатa за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г. (46.5 KB)
 Информация към мотиви (1.06 MB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed