Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проекти, произтичащи от Зелената книга за „Бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата”
Голям размер

 

 

 

Критериите, по които са избрани проектите са следните:

 • проектите да имат добавена стойност в повече от една област на морската политика;
 • проектите да са „видими";
 • проектите да могат да формират един максимален консенсус, което ще придаде и по-голяма кохерентност на политиката.

1. Общо морско пространство

Целта на този проект е да даде на морските превози в рамките на ЕС същия статус, с който се ползват и например превозите на стоки и товари с автомобилен транспорт. Наименованието „общо морско пространство" няма за цел да прехвърля суверенитет. Този проект е свързан и със следващите проекти, които касаят наблюдението на корабоплаването и дейностите на правителствата в открито море. Появява се и концепцията за Европейска бреговата охрана;

2. Дейности на правителствата в открито море

Целта на проекта е да се установи по какъв начин  кохерентността и ефективността на действията на правителството в областта на морето могат да бъдат увеличени. За тази цел е необходимо първо да се направи анализ по какъв начин тези функции се изпълняват във всяка една държава-членка, след това да се изследва потенциала за повишаване на кохерентността и ефективността при между-секторно и международно сътрудничество. В тази връзка следва да се увеличи координацията между страните-членки.

3. Наблюдение на корабоплаването

Целта на проекта е съществуващите различни системи за наблюдение на корабоплаването да могат да си взаимодействат, като в същото време се осигури използването на силите и възможностите на военноморските флотове за граждански цели и се осигури интегрирането на системата на регионално и на европейско ниво.

4. Използване на способностите на военноморския флот за граждански цели

Целта на този проект е първо да идентифицира за какви граждански цели може ефективно да бъде използван военноморския флот. Второ да се установи по какъв начин сътрудничеството между гражданските и военни органи ще бъде най-ефикасно. В тази връзка трябва да се провери доколко законовите разпоредби позволяват използването на военноморския капацитет за граждански цели. От съществена важност е също така обмяната на информация между органите.

5. Пространствено планиране на морските крайбрежни води

Целта на проекта е да допринесе за успешното въвеждане в рамките на ЕС на Рамковата Директива за водите, която в момента е в процес на разглеждане от Работната група по околна среда.

6. Последващи действия при регулаторни проблеми идентифицирани от заинтересованите лица и организации

Целта на проекта е да се създаде подходяща бизнес среда,  която е необходима за развитие на конкуренцията. Бизнес средите в Европа считат, че един от най-сериозния им проблеми е съществуването на законови и административни пречки.

 7. Анализ на възможностите за ролята на ЕС в международните организации свързани с морето

Съществуват различни компетентности, които произтичат от първичното право на ЕС (изключителна компетентност на ЕС, изключителна компетентност на държавите-членки от ЕС, споделена компетентност), поради което е налице голямо различие и нееднородност на правомощията на ЕК. Това би могло да доведе до липса на кохерентност в представената политика на ЕС, проектът цели именно да избегне този недостатък.

8. Морска политика на диалог със съседите на ЕС

Сътрудничеството със съседните страни на ЕС е от особена важност за постигането на целите залегнали в Зелената книга по морска политика на ЕС, като този проект се явява спомагателен към доста от другите проекти: наблюдението на корабоплаването, дейностите на правителствата в открито море.

9. Награда за най-добри практики за морска идентичност

Целта на проекта е да се засили чувството за обща идентичност чрез насърчаване на дружествата, неправителствените организации, местните власти и учебните заведения, които използват интегрирания подход към морската политика.

10. Годишна конференция за най-добрите практики в управление на морето

Целта на проекта е чрез обмяната на най-добри практики да се направи по-прозрачен механизма на взимане на решения в областта на морската политика.

11. Обезвреждане и рециклиране на кораби

До този момент в Зелената книга за първи път се разглежда този въпрос. Целта на проекта е да се намери глобално решение на въпроса за обезвреждането и рециклиране на кораби и да се изгради стратегия за това.

12. Намаляване на замърсяването на въздуха от кораби

Проблемите разглеждани от този проект са свързани с трудностите с търговията с емисии поради международния характер на корабоплаването. Мерките по намаляване на замърсяването от кораби са свързани и с политиката в областта на пристанищата, особено що се касае до доставката на електричество на борда на кораба от брегови източници, като средство за намаляването на замърсяването.

13. Опазване на открито море от замърсяване

Целта на проекта е да се разработи и приеме на международно ниво Споразумение за прилагане към Конвенцията на ООН по морско право, а не да се изменя самата конвенция.

14. Китолов

Международната дискусия по въпросите за китолова и китове се провежда в Международната комисия по китолов (IWC). Целта е дискусиите, които се водят в тази връзка да не бъдат в противоречие с европейската политика и законодателство. Това означава, че трябва да се изгради обща политика за защита на китовете. 

16. Незаконен, нерегламентиран и недокладван риболов

Проектът се отнася както за риболова в териториалното море и ИИЗ на държавите-членки, така и за риболова в открито море и има за цел да задълбочи политиката на ЕС, във връзка с борбата с незаконния, нерегламентиран и недокладван риболов.

17. Промотиране на най-добрите практики и взаимни връзки за клъстерите на национален и регионален мащаб

Целта на проекта е да допринесе за по-доброто разбиране за това какво представляват клъстерите и какво ще е тяхното влияние върху морската индустрия.

18. Мобилност на работната сила/общ трудов резерв за морските клъстери

19. Преглед на освобождаванията приложими към морските професии

23. Свидетелство за морски постижения

Тези проекти може да се разгледат заедно защото те са тясно свързани помежду си особено с оглед на повишаването на привлекателността на морската професия. Клъстерите дават възможност за движение на работната сила и за развиването на дългосрочна кариера на брега след оттеглянето от активно плаване.

Необходимо е да се направи цялостен преглед на общото трудово и социално законодателство на ЕС, което включва множество изключвания по отношение на морския транспорт, които допринасят за намаляването на привлекателността на морската професия. Основна трудност пред ЕК е факта, че от страните-членки постъпват много разнопосочни сигнали по отношение на трудовата им заетост в областта на морския транспорт. Докато някои от държавите-членки докладват голям недостиг на кадри в морската си индустрия в други държави-членки това не е така за други от държавите от ЕС. Друг проблем идентифициран от ЕК е свързан с голямата разлика между образованието на морските лица, която съществува между самите страни-членки.

20. Изследвания

Изследванията са движещата сила, която дава на морския сектор познания, които да му гарантират конкурентностспособност.

21. Интеграция и конвергенция на информационните услуги свързани с морето (биологически, химически, физически): „Европейска мрежа за морско наблюдение и данни" и „Атлас на моретата на ЕС"

Този проект е по същество един от най-важните, тъй като в основата на доброто управление стои добрата информация. За разработването и развитието на морската политика на съюза е от изключителна важност добрата и всеобхватна база данни и този проект следва да се разглежда в тясна връзка с проектите за наблюдение на морските пространства и за приложението на пространственото планиране на морските дейности.

22. Подобряване на секторните (океански и регионални) социално-икономически данни, както на регионално ниво, така и на ниво ЕС

В проекта участват 6 генерални дирекции, но данните са много различни като методология. На един следващ етап е необходимо извършване на оценка на качеството на събираните данни и какви нови данни следва да се събират.

24. Определяне на рамка за нововъзникващи водещи пазари (морски биотехнологии и възобновяеми източници на енергия)

Проектът има за цел да изследва потенциала за възникване и развитие на нови пазари, които да допринесат за по-нататъшното развитие на икономиката на ЕС на основата на морските биотехнологии и възобновяемите източници.

25. Складиране на въглеродни съединения на морското дъно

Складирането на въглероден двуокис на морското дъно е една от дискутираните опции, като евтина технология за редуциране на газовете в атмосферата.

26.  Изследване и експлоатация на неживите ресурси на морето (нефт, газ, метан-хидрати, минерали, скъпоценни камъни)

Целта на този проект е да открие потенциални нови, неживи енергийни ресурси от морето, включително натурални хидроокиси, които биха могли да се превърнат в бъдеще в енергиен ресурс.

27. Преглед на политиките за намаляване на риска и противодействие на ниво ЕС, включително механизмите за защита на крайбрежието и плановете, които съществуват на ниво ЕС и на ниво страни-членки

Целта на този проект е да се отбележат потенциално застрашените крайбрежни и морски райони и да се изгради стабилен механизъм за тяхната защита на ниво ЕС и страни-членки.

28. Изследване на устойчивия морски туризъм и неговото въздействие върху риболова

Предизвикателството пред този проект е да се създаде законова рамка, която да позволи различни дейности, свързани с риболова да бъдат използвани по най-добрия начин и да доведат до максимални ползи.

30. Бъдещо финансиране от ЕС на целите на морската политика

Целта е да се установи до каква степен финансирането на проекти от страна на ЕС до този момент спомага за развитието на морските региони.           

31. Ускоряване на развитието на отвъдморски райони и острови на ЕС

Отвъдморските райони на ЕС имат изключителен потенциал, който не се използва в достатъчна степен, а целта на този проект е да се преодолее този недостатък.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed