Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Национална програма „Цифрова България 2015” 10.05.2012
Голям размер

 

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 8 юни  2012 г.

 

 

Мотиви:

Националната програма „Цифрова България 2015” има за цел да дефинира параметрите (мерки, отговорни институции, срокове, бюджет) за развитие на информационното общество (ИО) в България и за подпомагане изпълнението на европейските направления и задачи, описани в Цифровата програма на Европа (ЦПЕ)[1], като основен стълб в европейската стратегия „Европа 2020”, по отношение на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) до 2015 г. В процеса на това развитие информационните и комуникационни технологии продължават да са двигател за повишаване на качеството на живот на всички граждани. Програмата стимулира иновациите и отразява новата роля на интернет като критична инфраструктура и жизнено важна среда за икономическа и обществена активност.

Проектът на Национална програма „Цифрова България 2015” е разработен от Подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” и дава мерките в областта на информационното общество, предприети от българските институции, които предстоят да бъдат реализирани в краткосрочен план до 2015 г. Поради прилагания разпределен подход в изпълнението на ИТ политиката на държавата, програмата стъпва на основно допускане, че всяко ведомство осигурява административното и финансово изпълнение на мерките по програмата, съгласно ангажиментите и отговорностите си по ЦПЕ.

Участници в изпълнението на програмата са всички държавни органи и ведомства, имащи отношение към ИКТ проектите, заложени в нея, както и публично-частни партньорства между държавни органи и представители на частния сектор, браншовите организации и учебните заведения.

С предложената програма се преследват част от действията, заложени в Стратегия “Европа 2020”, като средство за изпълнение на поетите от правителството ангажименти на държавите-членки на ЕС.

Пълният текст на Проекта на Националната програма „Цифрова България 2015” може да се види в Приложението.

Лице за контакт:

Анелия Димова - главен експерт в дирекция „Информационни технологии”,
тел. 02/ 949 2250,
e-mail: adimova@mtitc.government.bg

Приложения
 Проект на Национална програма „Цифрова България 2015” (511.5 KB)
 Анекс 1 - Изпълнение на задачите по ЦПЕ (367.5 KB)
 Анекс 2 – План за действие България@2015 (325.5 KB)
 Анекс 3 – Таблица е-Управление (91 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Юни
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed