Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка (обн. ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. ДВ, бр.92 от 2009 г.) 19.11.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са в следните насоки:

1. Промените в чл. 2 са в съответствие с определенията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.           2. Предложеното допълнение към чл. 4, ал. 1 се основава на факта, че маршрутът на международния превоз включва българска територия и съгласно чл. 2, параграф 1, букви „б“ – „г“ от Регламент (ЕО) № 1073/2009 е „международен превоз“, за който, съгласно чл. 4, параграф 1 от регламента, се изисква сертификат.

3. Предложените промени в чл. 4, ал. 2 са в съответствие с българското законодателство и в частност с чл. 12б от Закона за автомобилните превози, където е посочено, че лицето, което извършва превоз за собствена сметка трябва да е едноличен търговец или юридическо лице.

4. Допълнението към чл. 5, т. 1 произтича от въвеждане на възможността за предоставяне на водачи на основание договор, различен от трудовия, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/2009.

5. Проектът на наредба предвижда отмяна на т. 2, т. 3, т. 7, т. 8 и т. 9 от чл. 5 във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

6. Предвидените промени в т. 4- 6 на чл. 5 целят пояснение на представяните документи.

7. Въвежда се образец на декларация (Приложение № 4) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

8. Създадената нова т. 11 към чл. 5 определя документа, който да се представи към заявлението по чл. 5, когато превозното средство не е собственост на лицето по чл. 2.

9. Предвидената промяна на образеца на Сертификат, издаден за извършване на превози с автобус за собствена сметка на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 361/2014 на Комисията от 9 април 2014 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/ 98 на Комисията.

10. На основание на предложените изменения на наредбата, е предвидено променено заявление по образец (Приложение № 2) към чл. 5.

11. Промените в чл. 9 са в съответствие с определенията, разпоредени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

12. Допълнението към чл. 12, т. 1 произтича от въвеждане на възможност за предоставяне на водачи на основание договор, различен от трудовия, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009.

13. Проектът на наредба предвижда отмяна на т. 2 и т. 4 от чл. 12 във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

14. На основание на предложените изменения на наредбата, е предвидено променено заявление по образец (Приложение № 3) към чл. 12.

15. Допълнението към чл. 17, т. 1, б. „а“ и т. 3, б. „а“ произтича от въвеждане на възможност за предоставяне на водачи на основание договор, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/2009.

16. Допълнението към чл. 18, т. 1 произтича от въвеждане на възможност за предоставяне на водачи на основание договор, различен от трудовия, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009.

17. Предложените допълнения в чл. 17, т. 3 и чл. 18 на Наредба Н-8 са в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози - чл. 7б, ал. 1 и чл. 12, ал. 10.

 

 

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г., доп., бр. 59 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

 

Лице за контакти:

Мадлен Кънчева - главен експерт в дирекция „Автомобилни превози“, ИА АА",
тел.: 02/ 9308854,
email: mkancheva@rta.government.bg

Приложение
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка (обн. ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. ДВ, бр.92 от 2009 г.) (1.41 MB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed