Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз 07.12.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

С предложените промени се цели въвеждане в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2014/106/ЕС на Комисията от 5 декември 2014 година за изменение на приложения V и VI към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. Задължение на държавите-членки е да въведат в сила тези разпоредби не по-късно от 1 януари 2016 г.

Измененията на Директива 2008/57/ЕО са свързани с подробно описание на обхвата и съдържанието на ЕО декларацията за проверка на подсистеми в приложение V към Директива 2008/57/ЕО. Ясно е посочена отговорността на  заявителя за въвеждане в експлоатация на подсистема, който с ЕО декларация за проверка декларира на своя отговорност, че подсистемата, която е била подложена на съответните процедури за проверка, отговаря на изискванията на съответното законодателство на Европейския съюз и на съответните национални правила. В приложение V към Директива 2008/57/ЕО е изяснена и процедурата относно съставяне на ЕО декларация за проверка в случай на промени в съществуващи подсистеми и в случай на провеждане на допълнителни проверки от страна на нотифицираните органи.

В приложение VI към Директива 2008/57/ЕО е изяснена целта на процедурата за проверка на подсистеми, както и са определени принципите, отнасящи се за процедурата за проверка в случай на промени в съществуващи подсистеми. ЕО процедурата за проверка се изпълнявана от заявителя и с нея се доказва, че са изпълнени изискванията на съответното законодателство на ЕС, включително на всички национални правила, по отношение на дадена подсистема, и че може да бъде разрешено тази подсистема да бъде въведена в експлоатация.

Посочените приложения към директивата се въвеждат с проекта на наредба със създадените за целта Приложения № 1а и Приложение № 1б.

С проекта се прецизират разпоредбите относно процедурата за въвеждане в експлоатация на превозни средства, с цел да се даде яснота на процеса, като се разграничи от процеса по въвеждане в експлоатация на структурните стационарни подсистеми. С проекта се допълва процедурата за въвеждане в експлоатация на превозни средства по отношение на изискванията към документацията, прилагана към заявлението и определяне на срокове за вземане на решения.          С промените в чл. 44в, 54г и 56в се постига уточняване на вида на подаваните в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ документи във връзка с нововъведената в агенцията информационна система за предоставяне на електронни услуги.

С проекта се прецизира и процедурата за надзор на лицата, извършващи проверка на съответствието, като ясно се  дефинират правомощията и задълженията на лицата, извършващи проверка на съответствието.

Проектът на наредба е съгласуван с членовете на Работна група № 9 „Транспортна политика“.

 

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., попр., бр. 60 от 2004 г., изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г., попр., бр. 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г., доп., бр. 3 от 2013 г., изм. и доп., бр. 71 от 2013 г., бр. 106 от 2013 г., бр. 4 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Жоро Димитров - главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“ в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“,
тел.: 02/ 9409 511,
факс: 02/ 987 67 69,
e-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg

Приложение
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (42.03 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed