Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях 09.12.2015
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях.

Настоящите изменения са свързани с необходимостта от отразяване на настъпили промени в законодателството на Европейския съюз.

С приемането на Регламент (ЕС) № 83/2014 на Комисията от 29 януари 2014 година година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 28 от 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 83/2014) са въведени нови изисквания към работното време на летателния и кабинния състав от търговския въздушен транспорт.

В тази връзка е изменена препращащата разпоредба – в чл. 18, ал. 1 от проекта.

Променена е честотата на подаване на информация в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) от авиационните оператори за полетното време – ежемесечно до 15 число, не само за предходния месец, но и от началото на календарната година, и от предходните 12 месеца – чл. 18, ал. 2 от проекта. По този начин се създават предпоставки за регулярност на постъпващата информация при осъществяването на контрола от страна на ГД „ГВА“, с цел гарантиране на безопасността на полетите.

В действащата наредба се отменят чл. 19-22, тъй като те съдържат препращания към вече отменена уредба на Европейския съюз – Приложение III на Регламент (ЕИО) 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ, L 373 от 1991 г.).

С прилагането на Регламент (ЕС) № 83/2014 от 18.02.2016 г. заявяването на искане за изключение от установеното работно време ще се осъществява съгласно чл. ARO.OPS.235, б. „в“ от същия, а именно – съгласно реда, предвиден в чл. 14, пар. 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО. Националната процедура за искане на тези изключения, както и критериите за доказване на еквивалентното ниво за безопасност, ще се съдържат в наръчника на инспекторите в отдел „Летателна експлоатация“ към ГД „ГВА“.

Проектът на наредбата бе публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА”, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и в законоустановения срок не са постъпили бележки и предложения.

 

Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г., доп., бр. 33 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Милена Иванова - старши юрисконсулт в ГД „ГВА“,
тел.: 02/ 9371075,
e-mail: MIvanova@caa.bg

Приложение
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г., доп., бр. 33 от 2015 г.) (23.04 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed