Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ 18.10.2016
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Мотиви

С изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), обнародвано в ДВ, бр. 51 от 2016 г., са направени промени, които оказват влияние върху дейността свързана с вътрешния одит в Държавното предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (ДП „ТСВ“). В чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗВОПС е указано, че звено за вътрешен одит задължително се изгражда в държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с годишен оборот над 10 млн. лева за всяка от последните три години. ДП „ТСВ“ отговаря на това изискване на закона, но към момента на влизането в сила на закона в държавното предприятие няма изградено звено за вътрешен одит. Към момента вътрешния одит в ДП „ТСВ“ се извършва от физическо лице наето по граждански договор, в съответствие на действащите нормативни изисквания преди промяната на закона (чл. 11, ал. 2 от ЗВОПС).

Във връзка с изложеното, за да бъде изпълнено изискването на чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗВОПС по отношение на ДП „ТСВ“ е необходимо да бъде изградено звено за вътрешен одит в държавното предприятие, чрез промяна на структурата на Главно управление на ДП „ТСВ“ и създаване на нова дирекция „Вътрешен одит“. С предложената промяна в структурата ще се постигне подобряване на административния капацитет и оптимизиране на финансовите ресурси на администрацията на държавното предприятие, както и оптимизиране на функциите и дейността свързани с вътрешния одит в ДП „ТСВ“.

 

Пълният текст на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 67 от 2006 г., бр. 1 от 2008 г., бр. 31 от 2010 г.) може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Светлана Стилиянова – старши експерт в дирекция „Правна“,
тел.: 02/ 9409 545,
е-mail: sstiliyanova@mtitc.government.bg

Приложение
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и структурата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ (18.05 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Декември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Обществено обсъждане


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed