Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Наредба №13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (Загл. доп. - ДВ, бр. 28 от 1980 г.)

Издадена от министъра на търговията, министъра на финансите, министъра на земеделието и горите и министъра на транспорта и съобщенията, обн., Изв., бр. 61 от 31.07.1959 г., в сила от 31.07.1959 г., доп., бр. 62 от 4.08.1961 г., в сила от 4.08.1961 г., изм., бр. 55 от 10.07.1962 г., в сила от 10.07.1962 г., доп., бр. 63 от 7.08.1962 г., в сила от 7.08.1962 г., изм. и доп., бр. 67 от 21.08.1962 г., в сила от 21.08.1962 г., доп., бр. 78 от 28.09.1962 г., в сила от 28.09.1962 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14.01.1964 г., в сила от 14.01.1964 г., изм., бр. 5 от 17.01.1964 г., в сила от 17.01.1964 г., доп., бр. 10 от 4.02.1964 г., в сила от 4.02.1964 г., изм., бр. 60 от 31.07.1964 г., в сила от 31.07.1964 г., бр. 23 от 21.03.1969 г., в сила от 1.03.1969 г., доп., бр. 3 от 11.01.1972 г., в сила от 11.01.1972 г., изм. и доп., бр. 14 от 17.02.1976 г., бр. 28 от 8.04.1980 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г.

Настоящата наредба се издава на основание точка 4 от Постановление № 169 на Министерския съвет от 8 август 1958 г. и има за цел да уеднакви и обхване изцяло материята по фирите, за да се облекчат предприятията при прилагането на фирите и контролните органи при извършване на финансови ревизии.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Естествената фира е количествено намаление на теглото и обема на стоково-материалните ценности при съхраняване, лагеруване, продажба, подготовка за продажба, разпределяне и транспорт вследствие на изпаряване, изветряване, изсушаване, размерване, разпиляване и изтичане при условия на правилно и добросъвестно манипулиране с тях.

Към естествените фири не се отнасят количествените намаления на теглото на стоково-материалните ценности, явили се от:

а) отпадъците при почистването на стоките;

б) разваляне, бракуване, амбалаж и пр.;

в) всякакъв род повреди и загуби, които произлизат от неправилно и недобросъвестно манипулиране;

г) от изкуствено предизвикани процеси - преработка, рандемани и др.

2. Настоящата наредба урежда прилагането на нормите за естествените фири при следните фази на движение и обращение на стоково-материалните ценности:

а) при изкупуването (предимно на селскостопански произведения) обхваща всички дейности от момента на приемането на стоката от производителя до момента на предаването франко вагон най-близката товарна гара до изкупвателния пункт;

б) по време на транспорта - извозването на стоките:

по жп и воден транспорт - от момента на приемане на стоката франко товарна гара, респективно товарно пристанище, до момента на предаване стоката на собственика франко разтоварна гара или пристанище;

по коларски превоз и автопревоз - от момента на натоварването пред склад на производственото предприятие, респективно склад на едро, до разтоварването пред склад на едро, респективно магазин на дребно;

в) съхраняване в складове на едро, складове на интендантства, лечебни заведения, интернати и други ведомства - от момента на приемането в склада до момента на изнасянето от него на стоково-материалните ценности при продажбата или разпределянето им;

г) съхраняване и продажба в търговската мрежа на дребно, в складовете на заведенията за обществено хранене, столовете, в малките складове на поделенията на интендантства, лечебни заведения, интернати и др., в които става разпределяне по количества, близки до тия в търговската мрежа - от момента на приемането на стоката франко кола пред магазина, заведението и др. до продажбата на потребителя, респективно влагането й в кухненската продукция или разпределянето й;

д) лагеруване (дългосрочно съхраняване) в хладилници, плодохранилища, зеленчукохранилища, ровници, приспособени помещения и др.

Приложение
 Наредба №13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (Загл. доп. - ДВ, бр. 28 от 1980 г.) (6.14 MB)
Наредби
Автомобилен
Въздушен
Железопътен
Воден

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Юни
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed