Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Наредби за воден транспорт

Наредба за корабните документи:

Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (51.26 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г., бр. 9 от 3.02.2009 г., бр. 30 от 21.04.2009 г., изм., бр. 49 от 30.06.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 11 от 4.02.2011 г., в сила от 4.02.2011 г., бр. 39 от 26.04.2013 г., бр. 7 от 27.01.2015 г.

Приложения № 31 до № 61 към Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи (17.35 MB)
Издадени от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г., доп., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм. и доп., бр. 73 от 9.09.2005 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм. и доп., бр. 11 от 4.02.2011 г., в сила от 4.02.2011 г., бр. 39 от 26.04.2013 г., бр. 7 от 27.01.2015 г.

Наредби

Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите (5.11 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2003 г., изм. и доп., бр. 78 от 7.09.2004 г., бр. 59 от 19.07.2005 г., доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм. и доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., бр. 44 от 11.06.2010 г.

Наредба № 1 от 31.01.2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България (77.61 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 12 от 9.02.2001 г.

Наредба № 1 за неприкосновените запаси на морските кораби (87.7 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 26 от 31.03.1981 г., в сила от 1.07.1981 г.

Наредба № 2 от 10.01.2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища (285.26 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2003 г.

Наредба № 3 от 6.04.2004 г. за измерване тонажа на морските кораби (4.5 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г.

Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби (58.28 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 21 от 13.03.1984 г., в сила от 13.05.1984 г., изм. и доп., бр. 85 от 8.10.1996 г.

Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (101.85 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.

Наредба № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби (62.03 KB)
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г., в сила от 18.10.2013 г.

Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (2.46 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., доп., бр. 81 от 17.09.2013 г., в сила от 17.09.2013 г., изм. и доп., бр. 84 от 10.10.2014 г., бр. 83 от 27.10.2015 г.

Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (495.38 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., в сила от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 1.07.2003 г., бр. 3 от 11.01.2005 г., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 11.06.2010 г., бр. 83 от 30.10.2012 г., бр. 52 от 8.07.2016 г.

Наредба № 7 от 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване (98.85 KB)
Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 84 от 2.11.2012 г.

Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите (575.53 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г.

Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (575.53 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 96 от 5.11.2013 г.

Наредба № 10 от 10.02.2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме (27.38 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г.

Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (171.81 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие, обн., ДВ, бр. 32 от 8.04.2014 г., изм., бр. 2 от 9.01.2015 г., в сила от 9.01.2015 г.

Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (336.12 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 52 от 18.06.2004 г., изм., бр. 101 от 16.11.2004 г., доп., бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 21.04.2009 г., бр. 49 от 30.06.2009 г., бр. 65 от 23.07.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., изм., бр. 16 от 25.02.2014 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2015 г.

Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване (21.14 KB)
Издадена от министъра на правосъдието и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 67 от 29.08.1975 г.

Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол (894.16 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 49 от 4.06.2013 г., в сила от 20.08.2013 г., бр. 85 от 14.10.2014 г., бр. 36 от 13.05.2016 г.

Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища (98.68 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 2.04.2013 г.

Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (137.74 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 94 от 22.10.2004 г., изм. и доп., бр. 103 от 7.12.2007 г., изм., бр. 28 от 14.04.2009 г., в сила от 1.06.2009 г., изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.

Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г.) (420.59 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. и доп., бр. 46 от 19.06.2009 г., в сила от 30.06.2009 г., доп., бр. 91 от 19.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 21.05.2013 г., доп., бр. 67 от 30.07.2013 г., бр. 59 от 4.08.2015 г.

Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (78.31 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2013 г., в сила от 5.02.2013 г.

Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България (2.23 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., в сила от 14.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 15 от 21.02.2014 г.

Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България (910.24 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм., бр. 62 от 29.07.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., изм. и доп., бр. 75 от 24.09.2010 г., бр. 26 от 21.03.2014 г.

Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (1.65 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., доп., бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 11.11.2014 г.

Наредба № 21 от 5.07.2005 г. за безопасността на риболовните кораби (1.76 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г., в сила от 1.01.2007 г.

Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (48.43 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 9 от 3.02.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 21.04.2009 г., бр. 49 от 30.06.2009 г., бр. 16 от 25.02.2014 г.

Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства (323.89 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г.

Наредба № 24 от 5.08.2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България (47.41 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 65 от 23.08.2011 г.

Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (2.83 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 76 от 31.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 21.07.2009 г., попр., бр. 44 от 12.06.2009 г., изм., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 27.04.2010 г., бр. 94 от 29.11.2011 г., в сила от 10.12.2011 г., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 5.10.2012 г., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 30.11.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 4.12.2014 г., изм. и доп., бр. 77 от 6.10.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм., бр. 35 от 10.05.2016 г., в сила от 30.04.2016 г.

Наредба № 919 от 8.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г.) (1.08 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2004 г., в сила от 23.12.2004 г., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 17.10.2006 г., бр. 6 от 19.01.2007 г., бр. 53 от 13.07.2012 г.

Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност (117.43 KB)
Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 59 от 1.07.2008 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.

Наредба № Н-8 от 9.03.2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната (23.37 KB)
Издадена от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 22.03.2011 г.

Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България (5.06 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 41 от 16.05.2014 г.

Наредба № Н-22 от 18.09.2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи (50.19 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г.

Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях (1.85 MB)
Приета с ПМС № 293 от 7.12.2009 г., обн., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 27.04.2012 г.

Наредби
Автомобилен
Въздушен
Железопътен
Воден

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed