Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Насоки относно организационните аспекти на процеса на удостоверяването глава 6 от наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и тестване връзката на Информационна Система с ЕСОЕД

1. Според Закона за електронното управление, чл.56, Административните органи използват информационни системи, които са удостоверени за съответствие с изискванията на закона, за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

2. Методиката, правилата за извършване на оценката за съответствие се определят с Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност(НОИОСИС).

3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията удостоверява съответствието на информационните системи, технически спецификации и програмните приложения за визуализация и редактиране на електронни документи с изискванията за оперативна съвместимост и с изискванията за информационна сигурност  .

4. На удостоверяване подлежат административни информационни системи съгласно чл.4 и следващите от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

5. На удостоверяване подлежат и специализираните информационни системи, осигуряващи изцяло или частично функциите на административна информационна система, доколкото създават електронни документи от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

6. Според промени в наредбата, приета и обнародвана в ДВ бр.48 от 30 май 2013 година г., задължително удостоверяване на Административните информационни системи се извършва по чл.102-104, като информация за това се подава към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез придружително писмо и справка декларация.

7. Удостоверяването за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на техническите спецификации по чл. 102, ал. 1 се извършва въз основа на подадена от заинтересуван административен орган справка-декларация за извършени проверки по сценарий, описан в приложение № 14 и приложен протокол с резултатите от нея.

8. Удостоверяването за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на информационните системи по чл. 103, ал. 1 въз основа на подадена от заинтересувано лице, доставящо или разработващо информационната система, справка-декларация за извършени проверки по сценарии, описани в приложение № 15 и приложен протокол с резултатите от нея.

9. Удостоверяването за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на приложенията по чл. 104, ал. 1  въз основа на подадена от заинтересувано лице, доставящо или разработващо програмното приложение, справка-декларация за извършени проверки по сценарии, описани в приложение № 16 и приложен протокол с резултатите от нея.

10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията удостоверява съответствието на информационните системи, технически спецификации и програмните приложения за визуализация и редактиране на електронни документи с изискванията за оперативна съвместимост и с изискванията за информационна сигурност и вписва в списъка на удостоверенитесистеми и продукти, съгласно чл.133, ал.6.

11. Администрацията, съвместно с фирмата, разработваща системата, попълва заявление за вписване на информационни обекти в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и ако е необходимо, електронни услуги в регистъра на електронните услуги.

12. Заявленията се разглеждат от Съвета по вписвания и след необходимия брой итерации, се приемат и се подават за техническо вписване в Регистрите за оперативна съвместимост.

13. Овластени лица от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията вписват технически информационните обекти и електронните услуги в регистрите.

14. До съдържанието на Регистрите има публичен достъп

15. За всеки, подаден за вписване електронен документ, се разработва приложение за визуализация и/или редактиране.

16. Приложенията за визуализация и/или редактиране на всички документи, които се включват в разработени електронни услуги и подлежат на  удостоверяванеще бъдат проверявани за оперативна съвместимост поетапно, когато информационните обекти бъдат разгледани и приети от Съвета по вписвания, и вписани в регистрите.

18. След успешната проверка на приложенията се удостоверяват и вписват в списъка на удостоверените системи и продукти.

19. Заинтересованото лице уведомява Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

20. Приложението се вписва в списъка на удостоверените приложения.

21. Ако заинтересовано лице желае да ползва тестовата среда на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изградена в КТЦЕРП в Бояна, то подава заявление (свободен текст), след което се определя период и график за ползването.

22. Ако фирма, разработваща АИС желае да тества връзката на системата с ЕСОЕД, то тя може да направи това чрез администрацията, за която разработва системата.

23. Администрацията подава заявление за вписване на нов участник в ЕСОЕД-обмена и заявление за ползване на тестовата среда (свободен текст), след което се определя период и график за ползването. Администрацията прилага списък на техническите специалисти, които ще работят в тестовия център.

24. АИС на администрацията се вписва като участник в ЕСОЕД обмена след получаване на сертификата по т.9.

25. Експерти от дирекция „Информационни технологии и електронно управление” оказват само логистична подкрепа при тестовете.

26. Процесите по удостоверяване на АИС, приложенията за визуализация и/или редактиране, разглеждане на заявления от Съвета по вписване, разглеждане на заявления от комисията за одобряване на участници в ЕСОЕД-обмена могат да текат успоредно с цел намаляване на времевия диапазон.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed