Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Наредби за въздушен транспорт

Наредба за летищата и летищното осигуряване :

Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване (71.98 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 7.11.2012 г., изм. и доп., бр. 48 от 10.06.2014 г., изм., бр. 51 от 7.07.2015 г.

Приложения към Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване (Продължение от бр. 86) (50.49 MB)
Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 9.11.2012 г.

Наредба за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях:

Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (323.19 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г., в сила от 11.11.2014 г., доп., бр. 33 от 8.05.2015 г.

Приложение № 1 към Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (Част I) (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2009 г.) (22.31 MB)
Издадено от министъра на транспорта, обн. като притурка към ДВ, бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 38 от 22.05.2009 г.

Приложение № 1 към Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (Част II) (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2009 г.) (12.39 MB)
Издадено от министъра на транспорта, обн. като притурка към ДВ, бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 38 от 22.05.2009 г.

Наредби

Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (434.85 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2014 г.

Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (75.16 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.2003 г., в сила от 12.09.2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 23.09.2003 г., в сила от 23.09.2003 г., бр. 56 от 29.06.2004 г., изм., бр. 87 от 5.10.2004 г., бр. 112 от 23.12.2004 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 40 от 18.05.2007 г., доп., бр. 28 от 14.03.2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., попр., бр. 15 от 24.02.2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2.11.2010 г., доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 19.04.2012 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., бр. 81 от 30.09.2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г.

Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети (239.07 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 29.04.1999 г., изм., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 13.11.2001 г., в сила от 24.01.2002 г., попр., бр. 107 от 11.12.2001 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 80 от 26.09.2014 г., в сила от 4.12.2014 г.

Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (40.96 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., изм. и доп., бр. 71 от 26.08.2014 г.

Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища (513.44 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г., изм. и доп., бр. 51 от 7.07.2015 г.

Наредба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти (30.2 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 47 от 13.06.2007 г., изм. и доп., бр. 85 от 14.10.2014 г.

Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация (826.95 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 77 от 31.08.1999 г.

Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (110.71 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., доп., бр. 85 от 3.11.2015 г.

Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (522.53 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г.

Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2015 г.) (419.24 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г., изм. и доп., бр. 28 от 17.04.2015 г.

Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България (22.64 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 24.06.1999 г., изм. и доп., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., бр. 34 от 24.04.2007 г., бр. 88 от 24.10.2014 г.

Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие (8.36 MB)
Издадена от министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., в сила от 17.01.2006 г.

Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия (603.31 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2004 г., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г.

Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване (4.89 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 37 от 13.05.2011 г., в сила от 23.06.2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 10.06.2014 г.

Наредби № 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели (2.12 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм., бр. 24 от 5.03.2002 г., в сила от 5.03.2002 г., изм. и доп., бр. 6 от 19.01.2007 г.

Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (5.38 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., в сила от 18.04.1999 г.

Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (77.76 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.

Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (5.2 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., доп., бр. 26 от 7.04.2015 г.

Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване (10.75 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., попр., бр. 44 от 5.06.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 86 от 2.11.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г.

Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България (1.25 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 7.10.1999 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г.

Наредба № 23 от 1.11.1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия (34.21 KB)
Издадена от министъра на транспорта и министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 99 от 16.11.1999 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г.

Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) (647.17 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 29.02.2000 г., в сила от 1.05.2000 г., изм. и доп., бр. 48 от 22.05.2001 г., в сила от 22.05.2001 г., изм., бр. 70 от 10.08.2001 г., в сила от 3.09.2001 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., изм., бр. 65 от 5.07.2002 г., в сила от 5.07.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 38 от 22.05.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 11.05.2012 г.

Наредба № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях (204.68 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г., в сила от 19.06.2012 г., изм., бр. 88 от 24.10.2014 г.

Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове (586.97 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2000 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., изм., бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2.11.2010 г., бр. 67 от 30.07.2013 г.

Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България (44.38 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г.

Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (581.37 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 18.02.2016 г.

Наредба № 38 от 31.10.2003 г. за общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация (68.78 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 100 от 14.11.2003 г., в сила от 15.01.2004 г., изм., бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.01.2005 г.

Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях (243.09 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 33 от 8.05.2015 г.

Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг (1.24 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 14.07.2014 г.

Наредба № 140 от 4.12.2001 г. за установяване размера, реда и условията за поддържане и разходване на паричния резерв на ДП "РВД" (13.18 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 110 от 21.12.2001 г.

Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане (3.03 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 35 от 5.04.2002 г., изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 19.04.2012 г.

Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (4.82 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 5.10.2004 г.

Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (90.47 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г.

Наредба № 2407 от 19.11.2004 г. за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач (59.71 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 4.03.2005 г., изм., бр. 48 от 10.06.2005 г., в сила от 11.09.2005 г.

Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал (41.94 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 83 от 22.10.2010 г.

Наредба № АН-8 от 12.05.1999 г. за изискванията за летателна годност на въздухоплавателните средства (346.42 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 55 от 18.06.1999 г., в сила от 1.05.1999 г.

Наредба № РД-08-20 от 14.01.1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България (674.27 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.1999 г., изм. и доп., бр. 1 от 3.01.2006 г.

Наредби
Автомобилен
Въздушен
Железопътен
Воден

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed