Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Правилници
Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.10.2013 г., бр. 12 от...
Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение"
Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 16 от 25.02.2014 г., в сила от 16.01.2014 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. С правилника се...
Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г., в сила от 20.05.2014 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. С този правилник...
Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (I част)
Притурка C към Конвенцията за международни железопътни превози (СОТIF) от 9 май 1980 г. Издаден от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г., в сила от 1.05.1985 г., изм. и...
Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) (II част)
Приложение С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) - изменения и допълнения, влезли в сила от 1.01.2007 г. (притурка към ДВ, бр. 69 от 25.08.2006 г.). Издаден от Министерството...
Инструкции
Инструкция № 1 за извършване на дознание от капитана на морски кораб
Издадена от главния прокурор на НРБ и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.1984 г.   РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЧЛ. 1. Тази инструкция определя реда за извършване на дознание...
Инструкция № Iз-547 от 11.03.2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "Специална куриерска служба" на Министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" или "положение на война"
Издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 29 от 22.03.2013 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази...
Инструкция № 4444 от 14.06.2007 г. за управление на въздушното движение
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 58 от 17.07.2007 г., в сила от 18.11.2007 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОЛЕТИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА...
Инструкция № 24 от 27.09.2013 г. за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.2013 г., в сила от 8.10.2013 г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. С тази инструкция...
Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г., изм., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от...
Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 57 от 27.07.2010 г., в сила от 27.07.2010 г. РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЛ. 1. (1) С тази...
Тарифи
ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., бр. 96 от 2011 г.)
Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.)
Приета с ПМС № 374 от 29.12.2011 г., обн., ДВ, бр. 107 от 31.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от...

  Първа Предишна1516171819202122232425      
Нормативни актове
Закони
Наредби
• Автомобилен
• Въздушен
• Железопътен
• Воден
Проекти
Правилници
Инструкции
Тарифи

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed