Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Наредби за автомобилен транспорт

Наредба № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (Загл. доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм., бр. 102 от 2008 г.) (1.24 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 34 от 24.04.2007 г., в сила от 24.04.2007 г., доп., бр. 58 от 17.07.2007 г., изм. и доп., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 8 от 30.01.2015 г., в сила от 30.01.2015 г.

Наредба № 1 от 12.01.1996 г. за автотехническите експертизи (20.11 KB)
Издадена от министъра на транспорта, министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.1996 г.

Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (1.9 MB)
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., изм., бр. 54 от 14.07.2009 г., в сила от 14.07.2009 г., изм. и доп., бр. 34 от 12.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (3.56 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г., изм. и доп., бр. 32 от 8.04.2003 г., изм., бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г.

НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (Загл. изм. – ДВ, бр. 15 от 2016 г.) (12.19 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., изм., бр. 15 от 23.02.2016 г.

НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства (114.21 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.

Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите (666.87 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 93 от 1.12.1989 г.

Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора (62.23 KB)
Издадена от министъра на транспорта и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 66 от 21.08.1981 г.

Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., доп., бр. 66 от 2010 г.) (209.86 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.09.2003 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 66 от 24.08.2010 г., изм., бр. 71 от 13.09.2011 г., в сила от 13.09.2011 г., бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 3.12.2012 г.

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (15.07 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр., бр. 85 от 25.10.2005 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., доп., бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г., в сила от 22.11.2011 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм., бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., доп., бр. 41 от 16.05.2014 г., в сила от 16.05.2014 г., изм. и доп., бр. 20 от 15.03.2016 г., в сила от 15.03.2016 г.

Наредба № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (5.62 MB)
Издадена от министъра на транспорта и председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, обн., ДВ, бр. 6 от 19.01.2007 г., в сила от 19.01.2007 г.

Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (101.39 KB)
Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 6 от 18.01.2005 г., в сила от 19.06.2005 г.

Наредба № 13 от 19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства (964.64 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 51 от 15.06.2004 г., в сила от 15.06.2004 г.

Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (293.5 KB)
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 14.06.2016 г.

Наредба № 31 от 26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (298.93 KB)
Издадена от министъра на транспорта и министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 2 от 7.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 53 от 30.06.2000 г., в сила от 1.07.2000 г., бр. 9 от 30.01.2001 г., бр. 16 от 12.02.2002 г., в сила от 26.12.2001 г., бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., бр. 17 от 2.03.2004 г., бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., бр. 46 от 6.06.2006 г.; изм. с Решение № 6880 от 2.07.2007 г. на ВАС на РБ - бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.

Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (9.81 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.; изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г., бр. 52 от 10.07.2012 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 12.12.2012 г.

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (1.49 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., бр. 95 от 21.11.2000 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., в сила от 9.04.2004 г., изм., бр. 111 от 21.12.2004 г., бр. 23 от 18.03.2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 15.07.2005 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г., бр. 73 от 20.09.2011 г., изм., бр. 13 от 14.02.2012 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 12.12.2012 г., изм. и доп., бр. 67 от 12.08.2014 г.

Наредба № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (652.88 KB)
Издадена от министъра на транспорта, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология, обн., ДВ, бр. 97 от 9.11.1999 г., в сила от 9.11.1999 г., изм. и доп., бр. 95 от 21.11.2000 г.

Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (Загл. доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (25.07 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 41 от 1.06.2012 г., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г.

Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (1.59 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 14.10.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 29.10.2004 г. , в сила от 29.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 30.05.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм., бр. 57 от 24.06.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 31 от 4.04.2014 г.

Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (51.22 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 70 от 11.09.2015 г., бр. 64 от 16.08.2016 г.

Наредба № 39 от 29.01.2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории (59.97 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (4.1 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 6.02.2007 г., доп., бр. 67 от 17.08.2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 30.06.2009 г., попр., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 100 от 20.12.2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 4.10.2013 г., в сила от 4.10.2013 г., доп., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г.

Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (13.74 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г.

Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (Загл. попр. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., доп., бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 102 от 2009 г.) (302.5 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., попр., бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., бр. 85 от 6.11.2012 г., доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 2.10.2015 г., изм., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.

Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (8.8 MB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2009 г., в сила от 29.04.2009 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 2.01.2013 г., доп., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2015 г.

Наредба № 61 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба (692.95 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 3.10.2003 г., изм. и доп., бр. 55 от 7.07.2006 г., бр. 77 от 25.09.2007 г., изм., бр. 93 от 28.10.2008 г., доп., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г.

Наредба № 74 от 7.10.2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) (10.7 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2006 г., бр. 90 от 7.11.2006 г.

Наредба № 95 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад (4.65 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 33 от 23.04.2004 г., изм., бр. 39 от 12.05.2006 г., в сила от 24.01.2010 г., изм. и доп., бр. 87 от 27.10.2006 г.

Наредба № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2006 г.) (2.71 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 12 от 4.02.2005 г., изм. и доп., бр. 67 от 18.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 30.06.2014 г.

Наредба № 118 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на спирането (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) (3.61 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 14 от 11.02.2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 33 от 20.04.2007 г., в сила от 20.04.2007 г.

Наредба № 119 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди (Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г.) (3.96 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 14 от 11.02.2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 120 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип нови моторни превозни средства от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) (114.17 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 14 от 11.02.2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 121 от 10.01.2005 г. за одобряване на стойките за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) (4.76 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 14 от 11.02.2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 122 от 10.01.2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) (40.59 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 14 от 11.02.2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 123 от 10.01.2005 г. за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип нови моторни превозни средства от категория L (Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г.) (74.02 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 124 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2007 г.) (47.09 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2005 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2007 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 125 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2007 г.) (10.8 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2005 г., изм. и доп., бр. 14 от 13.02.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 30.06.2014 г.

Наредба № 126 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на масите и размерите (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г.) (57.95 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2005 г., изм., бр. 39 от 12.05.2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 21.11.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 127 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на мястото за монтиране на задната регистрационна табела (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г.) (547.17 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 21.11.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 128 от 22.07.2005 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (Загл. изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) (3.24 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 65 от 9.08.2005 г., изм. и доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 1.01.2007 г.

Наредба № 129 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение монтажа на устройства за измерване на скоростта (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г.) (60.96 KB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 21.11.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

Наредба № 130 от 18.08.2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (Загл. изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) (6.8 MB)
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 76 от 20.09.2005 г., изм. и доп., бр. 91 от 10.11.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., бр. 60 от 24.07.2007 г., доп., бр. 39 от 25.05.2010 г., в сила от 30.04.2010 г., изм. и доп., бр. 72 от 29.08.2014 г., в сила от 30.06.2014 г.

Наредба № 133 от 6.10.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване (131.55 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 87 от 27.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 38 от 21.05.2010 г., в сила от 21.05.2010 г.

Наредба № 134 от 2.11.2007 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите от климатични системи и за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система (82.06 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 92 от 13.11.2007 г., в сила от 5.01.2008 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 2.01.2013 г.

Наредба № 255 за нормените пробези на външни пневматични автомобилни и мотоциклетни гуми (46.05 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 23 от 24.03.1978 г.

Наредба № Н-3 от 15.03.2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни средства (38.96 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., изм. и доп., бр. 75 от 27.09.2011 г.

Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (2.29 MB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 21 от 1.03.2013 г., в сила от 1.03.2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 4.04.2014 г., изм., бр. 17 от 6.03.2015 г.

Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка (269.49 KB)
Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 63 от 15.07.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., бр. 14 от 19.02.2016 г.

Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (557.75 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 71 от 4.09.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 20 от 9.03.2012 г., бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 22.03.2016 г.

Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) (2.57 MB)
Издадена от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 107 от 16.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 6 от 22.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 г.; изм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 29 от 10.04.2012 г.; бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 1.04.2014 г., в сила от 1.06.2014 г., изм., бр. 50 от 17.06.2014 г.

Наредба № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, освободени от заплащане на винетни такси при ползване на републиканските пътища (Загл. доп. - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) (16.07 KB)
Издадена от министъра на транспорта, министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 7 от 26.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 г.

Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (559.55 KB)
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 г.

Наредба № Iв-991 от 3.07.2006 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта (84.71 KB)
Издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта и председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2006 г.

Наредби
Автомобилен
Въздушен
Железопътен
Воден

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed