България и Румъния изградиха аварийно-спасителни центрове по река Дунав

Успешно приключи проектът „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ - Danube Safety Net. Това бе отчетено по време на заключителната среща, която се проведе в град Русе в периода 6-7 октомври 2022 г.

Проектът Danube Safety Net е добър пример за ефективно сътрудничество, насочено към постигането на по-високо ниво на транспортна безопасност, както и осъществяване на националните и европейски приоритети в областта на вътрешните водни пътища.

По проекта са изградени Аварийно-спасителни центрове в България и Румъния. Те ще подпомагат ИА „Морска администрация“ и Румънската морска администрация в изпълнение на техните отговорности, осигурявайки необходимите информационни ресурси, техническа готовност и оборудване.

Разработен е и План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване на двете партниращи си институции, в общия българо-румънски участък на река Дунав. Той включва ясно установени правила, принципи, срокове, условия, правомощия и методи за реакция на всеки от партньорите. В рамките на проекта е доставено и необходимото оборудване на двете морски администрации.

Участниците в срещата обсъдиха и бъдещи съвместни действия, както и възможностите пред двете морски администрация за осигуряването на по-добра плавателност и безопасност по реката, която е важна европейска плавателна артерия и е част от основния транс-европейски транспортен коридор Рейнско-Дунавски.

***

Проектът „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net, се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Основната му цел е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав. Партньори по проекта са Румънската морска администрация и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която е и водещ партньор. Общият бюджет на проекта е 5 699 612 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране.