Нормативни актове - Въздушен транспорт

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., доп., бр. 26 от 7.04.2015 г., изм., бр. 34 от 28.04.2017 г., изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., бр.53 от 26.06.2018 г., бр. 80 от 24.09.2021 г., в сила от 24.09.2021 г.,бр. 62 от 21.07.2023 г.

Приета с ПМС № 266 от 29.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., изм. и доп., бр. 44 от 19.05.2023 г., в сила от 19.05.2023 г.

Приета с ПМС № 265 от 29.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., изм. и доп., бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 г., бр. 44 от 19.05.2023 г., в сила от 19.05.2023 г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 30.03.2010 г., изм., бр. 32 от 19.04.2011 г., в сила от 12.04.2011 г., доп., бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 19.10.2012 г., изм. и доп., бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 20.03.2018 г., бр. 37 от 7.05.2021 г., в сила от 7.05.2021 г., изм., бр. 36 от 13.05.2022 г., бр. 44 от 19.05.2023 г., в сила от 19.05.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 29.04.1999 г., изм., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 13.11.2001 г., в сила от 24.01.2002 г., попр., бр. 107 от 11.12.2001 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 80 от 26.09.2014 г., в сила от 4.12.2014 г., изм., бр. 37 от 25.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 7.10.1999 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г., доп., бр. 37 от 25.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 37 от 25.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г.

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 16 от 25.02.2014 г., в сила от 16.01.2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г., бр. 40 от 5.05.2023 г., в сила от 5.05.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.2003 г., в сила от 12.09.2003 г.,...... изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., бр. 81 от 30.09.2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., бр. 110 от 29.12.2020 г., бр. 18 от 24.02.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 3.10.2006 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., доп., бр. 85 от 3.11.2015 г., изм. и доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., бр. 92 от 27.10.2020 г., доп., бр. 76 от 14.09.2021 г.; изм. с Решение № 3868 от 20.04.2022 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 2.12.2022 г., в сила от 2.12.2022 г.

Обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 13.04.1990 г., бр. 16 от 21.02.1997 г., бр. 85 от 24.07.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., доп., бр. 12 от 11.02.2000 г., ...последно изм., бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Ратифицирана със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 5.01.2023 г. – ДВ, бр. 4 от 31.01.2023 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 27 от 24.03.2023 г., в сила за Република България от 20.02.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2000 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., изм., бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2.11.2010 г., бр. 67 от 30.07.2013 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г., бр. 100 от 30.11.2021 г., бр. 18 от 24.02.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., в сила от 18.04.1999 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., бр. 11 от 2.02.2023 г.

Приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.1999 г., в сила от 1.01.1999 г., изм. и доп., бр. 15 от 22.02.2000 г., бр. 9 от 30.01.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., .... изм. и доп., бр. 46 от 11.06.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 46 от 19.05.2020 г., бр. 91 от 2.11.2021 г., в сила от 2.11.2021 г., бр. 44 от 14.06.2022 г., в сила от 14.06.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2016 г., в сила от 4.11.2016 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 31 от 14.04.2021 г., изм. и доп., бр. 12 от 11.02.2022 г., доп., бр. 32 от 8.04.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 57 от 27.07.2010 г., в сила от 27.07.2010 г., изм. и доп., бр. 38 от 10.05.2019 г., в сила от 10.05.2019 г., бр. 17 от 1.03.2022 г., бр. 85 от 25.10.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2022 г., в сила от 13.05.2022 г.