Администрация

Структура на Министерството на транспорта и съобщенията

image/svg+xml Министър на транспортаи съобщенията Политическикабинет Звено завътрешен одит Инспекторат Звено "Защита накласифицираната информация,охрана и вътрешна сигурност" Главен секретар ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯСПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ФинансиДирекция ПравнаДирекция СъобщенияДирекция Човешки ресурсиДирекция Концесия и контролвърху дейността натърговските дружестваи държавнитепредприятияДирекция ЦифровасвързаностДирекция Безопастност,технически надзор иуправление при кризиДирекция Европейскакоординацияи международносътрудничествоДирекция КанцеларияДирекция Стопански дейностии управление насобственосттаДирекция ИнформационнообслужванеДирекция Връзки собществеността ипротоколДирекция Националнатранспортна политикаДирекция Координация напрограми и проектиДирекция Второстепенниразпоредители сбюджет
Министърът на транспорта и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на транспорта, развитието на пътната инфраструктура, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и съобщения.
Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на транспорта и съобщенията и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.
Директор Златина Николова
тел.: 02 940 9280
e-mail: znikolova@mtitc.government.bg
Директор Калина Димитрова
тел.: 02/940 92 64
e-mail kivanova@mtitc.government.bg
Директор Красимира  Стоянова
тел.: 02/9409 432
e-mail krstoyanova@mtitc.government.bg
Директор Юрий Караманов
тел.: 02/9409 695
e-mail yukaramanov@mtc.government.bg
Директор Росица Владимирова
тел.: 02/9409 417
e-mail RVladimirova@mtitc.government.bg
Директор Татяна Рангелова
тел.: 02/9409 541
e-mail: trangelova@mtitc.government.bg
Директор Иван Иванов
тел.: 02/9409 451
e-mail ihrivanov@mtitc.government.bg

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт независим специализиран държавен орган към Министерския съвет, самостоятелно юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията със седалище в гр. София.

Бордът осъществява дейност по разследване на:

ИА "Автомобилна администрация"

ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"

ИА "Железопътна администрация"

ИА “Морска администрация”

ИА “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе

Държавен авиационен оператор

Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София

Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Ръководител на звено и Служител по сигурността на информацията  
Ганчо Златинов
тел.: 02/9409 310
e-mail: gzlatinov@mtc.government.bg