Администрация

Структура на Министерството на транспорта и съобщенията

image/svg+xml Министър на транспортаи съобщенията Политическикабинет Звено завътрешен одит Инспекторат Звено "Защита накласифицираната информация,охрана и вътрешна сигурност" Главен секретар ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯСПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ ФинансиДирекция ПравнаДирекция СъобщенияДирекция Човешки ресурсиДирекция Концесия и контролвърху дейността натърговските дружестваи държавнитепредприятияДирекция ЦифровасвързаностДирекция Безопастност,технически надзор иуправление при кризиДирекция Европейскакоординацияи международносътрудничествоДирекция КанцеларияДирекция Стопански дейностии управление насобственосттаДирекция ИнформационнообслужванеДирекция Връзки собществеността ипротоколДирекция Националнатранспортна политикаДирекция Координация напрограми и проектиДирекция Второстепенниразпоредители сбюджет
Министърът на транспорта и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на транспорта, развитието на пътната инфраструктура, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и съобщения.
Директор Радослава Генова-Пачева
тел.: 02/9409 553
e-mail rgenova@mtitc.government.bg
Иван Марков
тел.: 02/9409 871
e-mail imarkov@mtitc.government.bg
Директор Калина Димитрова
тел.: 02/940 92 64
e-mail kivanova@mtitc.government.bg
Директор Красимира  Стоянова
тел.: 02/9409 432
e-mail krstoyanova@mtitc.government.bg
Директор Цветелина Хантова
тел.:  02/9409 302
e-mail tshantova@mtitc.government.bg
Директор Росица Владимирова
тел.: 02/9409 417
e-mail RVladimirova@mtitc.government.bg
Директор Златина Николова
тел.: 02 940 9280
e-mail: znikolova@mtitc.government.bg
Директор Мартин Георгиев
тел.: 02/9409 421
e-mail mgeorgiev@mtitc.government.bg
Директор Десислава Терзийска
тел.: 02/9409 308
e-mail: dterziyska@mtc.government.bg
Директор Ивайло Манджуков
тел.: 02/9409 277
e-mail imandzhukov@mtc.government.bg
Директор Ели Кадиева
тел.: 02/9409 541
e-mail: ekadieva@mtc.government.bg
Ръководител на звено и Служител по сигурността на информацията  
Ганчо Златинов
тел.: 02/9409 310
e-mail: gzlatinov@mtc.government.bg

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт независим специализиран държавен орган към Министерския съвет, самостоятелно юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията със седалище в гр. София.

Бордът осъществява дейност по разследване на:

Ръководител Гергана Алексиева
тел.: 02/9409 304
e-mail galeksieva@mtitc.government.bg
Директор Васил Невенов
тел.: 02/9409 533
e-mail: vnevenov@mtc.government.bg

ИА "Автомобилна администрация"

ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"

ИА "Железопътна администрация"

ИА “Морска администрация”

ИА “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе

Държавен авиационен оператор

Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София

Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт