Вие сте тук

Администрация

Структура на Министерството на транспорта и съобщенията

Органиграма на МТИТСПравомощия на министъраПолитически кабинетВторостепенни разпоредители с бюджетЗвено за вътрешен одитИнспекторатЗвено защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурностГлавен секретарДирекция ФинансиДирекция Човешки ресурсиДирекция КанцеларияДирекция Стопански дейности и управление на собственосттаДирекция Информационно обслужванеДирекция Връзки с обществеността и протоколДирекция ПравнаДирекция СъобщенияДирекция Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятияДирекция Цифрова свързаностДирекция Европейска координация и международно сътрудничествоДирекция Координация на програми и проектиДирекция Безопасност, технически надзор и управление при кризиДирекция Национална транспортна политика

Министърът на транспорта и съобщенията е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на транспорта, развитието на пътната инфраструктура, съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и съобщения.
Правомощия на министъра на транспорта и съобщенията

ИА "Автомобилна администрация"

ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"

ИА "Железопътна администрация"

ИА “Морска администрация”

ИА “Проучване и поддържане на река Дунав” – гр. Русе

Държавен авиационен оператор

Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София

Многопрофилна транспортна болница - гр. Пловдив

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Ръководител Гергана Алексиева
тел.: 02/9409 304
e-mail galeksieva@mtitc.government.bg
Звено за вътрешен одит
Надежда Симеонова - Ръководител
адрес: ул. "Дякон Игнатий" № 9 гр. София, 1000
тел.: 02/9409 429
имейл: Nsimeonova@mtitc.government.bg

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт независим специализиран държавен орган към Министерския съвет, самостоятелно юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията със седалище в гр. София.

Бордът осъществява дейност по разследване на:

Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
Ръководител на звено и Служител по сигурността на информацията  
Ганчо Златинов
тел.: 02/9409 310
e-mail: gzlatinov@mtitc.government.bg
 
Звено „Защита на класифицираната информация, охрана и вътрешна сигурност”
Главен секретар
Директор Иван Иванов
тел.: 02/9409 451
e-mail ihrivanov@mtitc.government.bg
Дирекция "Финанси"
Директор Татяна Рангелова
тел.: 02/9409 541
e-mail: trangelova@mtitc.government.bg
Дирекция "Човешки ресурси"
Директор Росица Владимирова
тел.: 02/9409 417
e-mail RVladimirova@mtitc.government.bg
Дирекция "Канцелария"
Директор Цветелина Хантова
тел.:  02/9409 302
e-mail tshantova@mtitc.government.bg
Дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността"
Директор
тел.: 02/9409 551
e-mail
Дирекция "Информационно обслужване"
Директор
e-mail:
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Директор Красимира  Стоянова
тел.: 02/9409 432
e-mail krstoyanova@mtitc.government.bg
Дирекция "Правна"
Директор Надежда Бухова
тел.: 02/9409 423
e-mail nbuhova@mtitc.government.bg
Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество"
И.д. Директор Мартин Георгиев
тел.: 02/9409 885
e-mail mgeorgiev@mtitc.government.bg
Дирекция "Координация на програми и проекти"
Директор Калина Димитрова
тел.: 02/940 92 64
e-mail kivanova@mtitc.government.bg
Дирекция "Съобщения"
Директор Златина Николова
тел.: 02 940 9280
e-mail: znikolova@mtitc.government.bg
Дирекция "Цифрова свързаност"

Страници

Subscribe to Администрация