Други актове

Откриване на производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане от страна на Министерството на транспорта и съобщенията във връзка с неотчетена платена държавна помощ на „Джи Ен Си Транс“ ЕООД, получена на 25.02.2022 г.

Настоящият доклад има за цел да представи резултатите от извършена последваща оценка на въздействието на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ). Последващата оценка е извършена съобразно Закона за нормативните актове, Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, приета с Постановление № 301 на Министерския съвет от 14.11.2016 г. (обн., ДВ, бр.  91 от 2016 г., изм., бр. 5 от 2017 г., изм. и доп., бр. 84 от 2020 г.) (НОМИОВ) и Ръководството за извършване на последваща оценка на въздействието, одобрено с Решение №  885 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г.

Предмет на настоящия доклад е извършване на последваща оценка на въздействието на ЗМПВВППРБ посредством анализ на критериите за оценка: 1) „Постигане на целите“, 2) „Ефективност“, 3) „Ефикасност“, 4) „Устойчивост“ и 5) „Полезност“.