Международно сътрудничество

Ратифицирана със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9.06.2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г., с изключение на разпоредбите, които се съдържат в част VІІ „Заплащания“, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO) е създадена на 2 юли 2001 г. след приватизацията на Европейската организация за спътникови комуникации (EUTELSAT). Като резултат е формирано търговско дружество EUTELSAT, а  междуправителствената организация EUTELSAT IGO има функции на орган по политика и надзора на търговското дружество. 

MOКС „Интерспутник“е създадена през 1971 г. от девет държави, включително и  България. В наши дни експлоатацията на системата е поставена на търговска основа, като в нея участват правителствата на 26 държави.

Регионалното сдружение в областта на съобщенията е създадено в края на 1991 г. като регионална организация на бившите съветски републики с основна задача да координира дейността на отделните администрации в областта на съобщенията.

Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT) е европейската организация в сферата на съобщенията, която представлява и регионалният форум за Европейския съюз в тази област. Европейската комисия участва в СЕРТ със съвещателен глас.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) е специализирана организация към ООН в областта на информационните технологии и далекосъобщенията, със седалище в Женева. Създадена е през 1865 г., когато е подписана първата Международна телеграфна конвенция.

Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн обществена консултация с всички заинтересовани страни на тема „Аспекти на развитието за укрепване на интернет“.

Международният съюз по далекосъобщения (ITU), съвместно с Международния изчислителен център на ООН (UNICC) и Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO), организират конкурс Think-a-Thon 2024 г. на тема „Ролята на виртуалните светове в революционизирането на интелигентните устойчиви градове и общности“.

Световният форум на информационното общество обяви ежегодния фотоконкурс за 2024 г. WSIS Forum Photo Contest 2024. Фотоконкурсът на Световната среща на върха за информационното общество (WSIS) е ежегоден конкурс, който приканва участниците да изпращат снимки, показващи как информационните и комуникационните технологии (ИКТ) играят благоприятна роля за постигането на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН.

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) обявява възможност за участие в инициативата „Generation Connect Youth Envoys“, подходяща за кандидати на възраст от 18 до 24 години.

Международният съюз по далекосъобщения предоставя възможност за участие в новата й инициатива – Младежки консултативен съвет към генералния секретар на МСД – динамична и перспективна инициатива, която дава възможност на младите хора да определят бъдещето на глобалната свързаност като предлагат практически съвети  и нови идеи на генералния секретар на МСД.

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на Конгреса в Абиджан, на основание на чл. 22.2 от Устава, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха, по общо съгласие и на основание на чл. 25.4 от Устава, следните изменения към Общия правилник.

Пълномощните представители на правителствата на страните-членки на Всемирния пощенски съюз, по време на Конгреса в Абиджан, на основание на чл. 30.2 от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха следните изменения към Устава, които са предмет на ратификация, приемане или одобрение.

Долуподписаните, пълномощни представители на Правителствата на страните-членки на Съюза, на основание чл. 22, параграф 4 на Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9.06.2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото НС на 9.06.2023 г. - ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото НС на 9.07.2023 г. - ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.

Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 9 юни 2023 г. – ДВ, бр. 53 от 2023 г. В сила за Република България от 1.07.2022 г. Издадено от министерство на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 58 от 7.07.2023 г., в сила от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 9.07.2014 г. – ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2015 г., в сила за Република България от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 25 от 20.03.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 45 от 7.06.2019 г., в сила от 1.07.2019 г., изм., бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила от 1.07.2022 г.

Ратифициран със закон, приет от 49-ото НС на 9.06.2023 г. - ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 57 от 4.07.2023 г., в сила за Република България от 1.07.2022 г.