Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Предмет на дейност

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални звена във всички областни центрове в страната.

Агенцията осъществява административното обслужване и контрол на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република България.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е създадена със Закона за автомобилните превози.

Дейността, структурата, организацията на работата и числеността на персонала на Агенцията са определени с Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", приет с ПМС № 69 от 29.03.2002 г., обн., ДВ, бр. 36 от 9.04.2002 г., в сила от 9.04.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.07.2002 г., в сила от 23.07.2002 г., изм., бр. 15 от 14.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 82 от 16.09.2003 г., изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 22.06.2004 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., изм. и доп., бр. 2 от 6.01.2006 г., бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 26.05.2006 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., бр. 64 от 17.08.2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г.

Нормативни актове - Автомобилен транспорт

Други актове - Автомобилен транспорт

Информация относно одобрени технически служби