Нормативни актове - Общи за транспорт

Издаден от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г., в сила от 20.05.2014 г., изм., бр. 29 от 8.04.2019 г., бр. 1 от 3.01.2023 г.

Приет с ПМС 232 от 28.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр.74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм. и доп., бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм.,бр. 64 от 19.07.2013 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.,изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 1.12.2016 г., изм., бр.70 от 24.08.2018 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2019 г., изм., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 1 от 4.01.2022 г., в сила от 30.12.2021 г., бр. 38 от 20.05.2022 г., в сила от 20.05.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.1999 г., в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2004 г., бр. 77 от 27.09.2005 г., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 90 от 16.11.2012 г., бр. 6 от 22.01.2016 г., изм., бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 31 от 14.04.2021 г.

Обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г., в сила от 26.03.2019 г., доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., изм., бр. 79 от 8.10.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г.

Приета с ПМС № 83 от 22.05.2018 г., обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г., в сила от 29.05.2018 г.

Издаден от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 13 от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., бр. 91 от 15.11.2005 г., бр. 67 от 18.08.2006 г., изм., бр. 1 от 4.01.2008 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., бр. 90 от 15.11.2016 г.

Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., последно изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г.

Издадена от министъра на търговията, министъра на финансите, министъра на земеделието и горите и министъра на транспорта и съобщенията, обн., Изв., бр. 61 от 31.07.1959 г., в сила от 31.07.1959 г., доп., бр. 62 от 4.08.1961 г., в сила от 4.08.1961 г., изм., бр. 55 от 10.07.1962 г., в сила от 10.07.1962 г., доп., бр. 63 от 7.08.1962 г., в сила от 7.08.1962 г., изм. и доп., бр. 67 от 21.08.1962 г., в сила от 21.08.1962 г., доп., бр. 78 от 28.09.1962 г., в сила от 28.09.1962 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14.01.1964 г., в сила от 14.01.1964 г., изм., бр.

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г.