Вие сте тук

Нормативни актове - Общи за транспорт

31.05.2022

Приет с ПМС 232 от 28.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 10.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр.74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., изм. и доп., бр. 64 от 19.08.2011 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм.,бр. 64 от 19.07.2013 г., бр. 77 от 3.09.2013 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., изм., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.,изм. и доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., в сила от 1.12.2016 г., изм., бр.70 от 24.08.2018 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2019 г., изм., бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 1 от 4.01.2022 г., в сила от 30.12.2021 г., бр. 38 от 20.05.2022 г., в сила от 20.05.2022 г.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 57 от 27.07.2010 г., в сила от 27.07.2010 г., изм. и доп., бр. 38 от 10.05.2019 г., в сила от 10.05.2019 г., бр. 17 от 1.03.2022 г.

25.01.2022
СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество за общата среда за обмен на информация (Споразумение CISE) като основа за водене на преговори

Обн., ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г., в сила от 26.03.2019 г., доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., изм., бр. 79 от 8.10.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г.

ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Приета с ПМС № 83 от 22.05.2018 г., обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г., в сила от 29.05.2018 г.

Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., последно изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г.

Издаден от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 13 от 5.02.2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., бр. 91 от 15.11.2005 г., бр. 67 от 18.08.2006 г., изм., бр. 1 от 4.01.2008 г., изм. и доп., бр. 31 от 23.04.2010 г., бр. 90 от 15.11.2016 г.

Издадена от министъра на търговията, министъра на финансите, министъра на земеделието и горите и министъра на транспорта и съобщенията, обн., Изв., бр. 61 от 31.07.1959 г., в сила от 31.07.1959 г., доп., бр. 62 от 4.08.1961 г., в сила от 4.08.1961 г., изм., бр. 55 от 10.07.1962 г., в сила от 10.07.1962 г., доп., бр. 63 от 7.08.1962 г., в сила от 7.08.1962 г., изм. и доп., бр. 67 от 21.08.1962 г., в сила от 21.08.1962 г., доп., бр. 78 от 28.09.1962 г., в сила от 28.09.1962 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14.01.1964 г., в сила от 14.01.1964 г., изм., бр.

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2003 г.

Subscribe to Нормативни актове - Общи за транспорт