Декларации

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

Цветелина Атанасова

За 2018 г.

Велислава Стоянова – експерт

Ирен Геренска – държавен експерт

Александрина Темелкова – младши експерт

Цветелина Атанасова – младши експерт

Деница Дунчева  - главен експерт

Марина Стефанова – държавен инспектор