Вие сте тук

Нормативни актове - Воден транспорт

12.07.2022

Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.,......... изм., бр. 36 от 13.05.2022 г., доп., бр. 53 от 8.07.2022 г., в сила от 8.07.2022 г.

27.06.2022

Приет с Резолюция MSC.36(63) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 1994 г. В сила за Република България от1 януари1996 г.

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 1994 г. (Кодекс HSC 1994)
16.05.2022

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г.

11.05.2022

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.05.1999 г. - ДВ, бр. 59 от 1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 г., в сила от 21.06.1999 г., (*1) изм. и доп., бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 1.01.2001 г., (*1) бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 1.05.2003 г., (*1) бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 1.11.2006 г., (*1) бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 15.05.2010 г., (*2) изм., бр. 35 от 10.05.2022 г., в сила от 1.01.2018 г.

10.05.2022

(Приети с Резолюция FAL.10(35) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 16 януари 2009 г. В сила за Република България от 15 май 2010 г.)

10.05.2022

(Приети с Резолюция FAL.8(32) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 7 юли 2005 г. В сила за Република България от 1 ноември 2006 г.)

10.05.2022

(Приети с Резолюция FAL.7(29) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 10 януари 2002 г. В сила за Република България от 1 май 2003 г.)

10.05.2022

(Приети с Резолюция FAL.6(27) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 9 септември 1999 г. В сила за Република България от 1 януари 2001 г.)

18.04.2022

(Приети с Резолюция MSC.461(101) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13 юни 2019 г. В сила за Република България от 1 януари 2021 г.)

18.04.2022

Приети с Резолюция MSC.196(80) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20.05.2005 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2009 г.

18.04.2022

(Приет с Резолюция 2 на Конференцията на договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. на 12 декември 2002 г. В сила за Република България от 1 юли 2004 г.)
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2020г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.

18.04.2022

Приети с Резолюция MSC.422(98) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 15.06.2017 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

18.04.2022

Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.
 

18.04.2022

Приети с Резолюция MSC.439(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24.05.2018 г. Издадени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 2 от 7.01.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

18.04.2022

Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.38 от 11 Май 2021г., изм. ДВ. бр.78 от 17 Септември 2021г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2022г.
 

15.04.2022

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г., изм., бр. 15 от 21.02.2020 г., бр. 24 от 25.03.2022 г., в сила от 25.03.2022 г.

15.04.2022

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2021 г., в сила от 29.06.2021 г., изм. и доп., бр. 6 от 21.01.2022 г., в сила от 17.01.2022 г.

Наредба № 6 от 17 юни 2021 г. за компетентност на морските лица В Република България
06.04.2022

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г., бр. 15 от 22.02.2022 г.

06.04.2022

Приети с Резолюция MSC.442(99) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24.05.2018 г. Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 15 от 22.02.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2020 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Воден транспорт