Нормативни актове - Воден транспорт

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.2024 г., в сила от 26.01.2024 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 96 от 5.11.2013 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г., изм. и доп., бр. 12 от 9.02.2024 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. и доп., бр. 46 от 19.06.2009 г.,в сила от 30.06.2009 г., доп., бр. 91 от 19.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г., изм. и доп., бр. 46 от 21.05.2013 г., доп., бр.67 от 30.07.2013 г., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 45 от 6.06.2017 г., бр. 95 от 28.11.2017 г., бр. 62 от 6.08.2019 г., бр. 68 от 17.08.2021 г., бр. 60 от 14.07.2023 г.

(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г., доп., бр. 80 от 2004 г., изм., бр. 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., изм. и доп., бр. 61 от 2012 г., доп., бр. 51 от 2015 г., изм. и доп., бр. 57 от 2015 г., изм., бр. 27 от 2016 г. и бр. 2 от 2017 г., доп., бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г., изм., бр. 97 от 2021 г., бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г. и бр. 27 от 2023 г.)

Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., последно изм., бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., изм. и доп., бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 89 от 26.10.2018 г., в сила от 26.10.2018 г., бр. 12 от 3.02.2023 г.

Приета с ПМС № 226 от 14.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г., в сила от 22.01.2004 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., изм. и доп., бр. 32 от 8.04.2014 г., в сила от 8.04.2014 г., бр. 19 от 2.03.2018 г., бр. 89 от 12.11.2019 г., бр. 17 от 21.02.2023 г., в сила от 23.03.2023 г.

Одобрен с РМС № 940 от 24.11.2022 г. Издаден от Изпълнителна Агенция "Морска Администрация", обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2023 г., в сила от датата на подписването му – 9.12.2022 г.

(Приети с Резолюция MSC.483(103) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13 май 2021 г. В сила за Република България от 1 януари 2023 г.)

(Приети с Резолюция MEPC.331(76) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 юни 2021  г. В сила за Република България от 1 януари 2023 г.)

Утвърден с Решение 192 на Бюрото на МС от 22.12.1981 г.Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ,бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 31.03.1984 г., изм., бр. 33 от 11.04.2014 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 90 от 30.10.2018 г., попр., бр. 107 от 28.12.2018 г., изм., бр. 84 от 21.11.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Утвърдена с Решение 192 на Бюрото на МС от 22.12.1981 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ,бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 28.04.1984 г.(*) - попр., бр. 8б от 30.10.2009 г.,(**) - бр. 91 от 17.11.2009 г., изм., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 90 от 30.10.2018 г., доп., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Приети с Резолюция MSC.486(103) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13.05.2021 г. Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2023 г.

Приети с Резолюция MSC.487(103) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13.05.2021 г. Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн.,ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2023 г.

Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.,......... изм., бр. 36 от 13.05.2022 г., доп., бр. 53 от 8.07.2022 г., в сила от 8.07.2022 г.