Нормативни актове - Воден транспорт

Одобрен с РМС № 940 от 24.11.2022 г. Издаден от Изпълнителна Агенция "Морска Администрация", обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2023 г., в сила от датата на подписването му – 9.12.2022 г.

(Приети с Резолюция MSC.483(103) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13 май 2021 г. В сила за Република България от 1 януари 2023 г.)

(Приети с Резолюция MEPC.331(76) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 юни 2021  г. В сила за Република България от 1 януари 2023 г.)

Утвърден с Решение 192 на Бюрото на МС от 22.12.1981 г.Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ,бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 31.03.1984 г., изм., бр. 33 от 11.04.2014 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 90 от 30.10.2018 г., попр., бр. 107 от 28.12.2018 г., изм., бр. 84 от 21.11.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Утвърдена с Решение 192 на Бюрото на МС от 22.12.1981 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ,бр. 31 от 8.04.2005 г., в сила от 28.04.1984 г.(*) - попр., бр. 8б от 30.10.2009 г.,(**) - бр. 91 от 17.11.2009 г., изм., бр. 17 от 28.02.2014 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 90 от 30.10.2018 г., доп., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Приети с Резолюция MSC.486(103) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13.05.2021 г. Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2023 г.

Приети с Резолюция MSC.487(103) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 13.05.2021 г. Издадени от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн.,ДВ, бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила за Република България от 1.01.2023 г.

Одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., попр., бр. 54 от 4.07.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 14.12.2000 г., бр. 18 от 27.02.2001 г., бр. 47 от 18.05.2001 г., бр. 62 от 13.07.2001 г., в сила от 13.07.2001 г., доп., бр. 104 от 30.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г.,......... изм., бр. 36 от 13.05.2022 г., доп., бр. 53 от 8.07.2022 г., в сила от 8.07.2022 г.

Приет с Резолюция MSC.36(63) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 1994 г. В сила за Република България от1 януари1996 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 36 от 13.05.2022 г.

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.05.1999 г. - ДВ, бр. 59 от 1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 56 от 22.06.1999 г., в сила от 21.06.1999 г., (*1) изм. и доп., бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 1.01.2001 г., (*1) бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 1.05.2003 г., (*1) бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 1.11.2006 г., (*1) бр. 34 от 3.05.2022 г., в сила от 15.05.2010 г., (*2) изм., бр. 35 от 10.05.2022 г., в сила от 1.01.2018 г.

(Приети с Резолюция FAL.10(35) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 16 януари 2009 г. В сила за Република България от 15 май 2010 г.)

(Приети с Резолюция FAL.8(32) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 7 юли 2005 г. В сила за Република България от 1 ноември 2006 г.)

(Приети с Резолюция FAL.7(29) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 10 януари 2002 г. В сила за Република България от 1 май 2003 г.)

(Приети с Резолюция FAL.6(27) на Комитета за улесняване на корабоплаването на Международната морска организация на 9 септември 1999 г. В сила за Република България от 1 януари 2001 г.)