Актуално в Транспорт

Министерство на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Карачи-София и София-Лахор-София, договорени със Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Ислямска република Пакистан за въздушни съобщения, подписана на 22 октомври 1969 г. в Исламабад и Меморандума за разбирателство между въздухоплавателните власти на Република България и въздухоплавателните власти на Ислямска република Пакистан, подписан на 20 октомври 2015г. в Анталия.

съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.).

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.350.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добринище.

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ железопътно общежитие, намиращо се: област Русе, община Русе, гр. Русе, квартал „Възраждане“, ул. „Тулча“ № 1.

На 18 декември 2023 г. Европейският парламент и Съвета постигнаха политическо споразумение относно новия регламент за трансевропейската транспортна мрежа. Постигнато е съгласие за значително увеличаване на усилията за изграждане на устойчива и надеждна трансевропейска транспортна мрежа, включващо стимули за увеличаване на използването на екологични видове транспорт и за подобряване на мултимодалността в рамките на европейската транспортна система.
Обновената трансевропейска транспортна мрежа предвижда подобряване на връзките със съседните държави, чрез интеграцията на държавите от Западните Балкани, Украйна и Молдова в новосъздадените европейски транспортни коридори.

Съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.).

През м. ноември 2023 г. програмата ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион“ 2021-2027 г. публикува втората покана за представяне на проектни предложения и покана за представяне на предложения по механизма за начално финансиране (Seed Money Facility).

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози (eFTI) Европейската комисия откри консултации по проекта на делегиран регламент относно електронна информация за товарни превози, съдържащ препратки към националното право, общ набор от данни и поднабори от данни. Документът се очаква да бъде приет през първото тримесечие на 2024 г.

На 22 ноември 2023 г. беше приета Директива (ЕС) 2023/2661 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, с която се правят следните по-важни изменения:

В изпълнение на чл. 9 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, е разработена Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2023 г. (Приложение 2 към Договора). Подготовката на Програмата е обвързана с приемането на Постановление на Министерския съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет за съответната година, и представлява цялостен и структуриран документ, който обхваща всички аспекти от дейността на НКЖИ и подробно представя инвестиционните намерения на Компанията за настоящата година. Програмата е одобрена от министъра на транспорта и съобщенията на 16 ноември 2023 г.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози (eFTI) Европейската комисия откри консултации по проекта на регламент за изпълнение за eFTI  процедури и правила за достъп за компетентните органи, който се очаква да бъде приет през първото тримесечие на 2024 г.

На 26.09.2023 г. е обявена поканата за набиране на проектни предложения за 2023 г. по Механизма за свързване на Европа, сектор "Транспорт" 2021-2027 г. 
В рамките на Поканата са предвидени 7 млрд. евро за проекти, насочени към изграждане на нова и модернизиране на съществуваща транспортна инфраструктура

Министерство на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София-Баку-София, договорена със Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 29.06.1995 г. в гр. София.

Със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване от 25.07.2023 г. се удължава срока за кандидатстване до 17:30 ч. на 31.07.2023 г. Пълният комплект документи е наличен в раздел План за възстановяване и устойчивост на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост.