Актуално

Актуална информация за съществуващата частна и публична инфраструктура и качеството на обслужване при използване на стандартни показатели за „картографиране“ на широколентови мрежи, включително за нуждите на секторите, имащи специфични нужди

Европейската комисия представи набор от възможни действия за насърчаване на иновациите, сигурността и устойчивостта на цифровите инфраструктури. Усъвършенстването на цифровите мрежови инфраструктури и услуги е важно за икономическата конкурентоспособност, а бързата, сигурна и достъпна свързаност е от значение за внедряването на технологиите от следващо поколение като телемедицина, автоматизирано шофиране, прогнозна поддръжка на сгради, прецизно земеделие и др.

Широколентовият достъп се припознава от Европейската комисия като един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Цифровото общество и цифровите технологии носят със себе си нови начини за учене, забавление, работа, проучване и изпълнение на амбициите. Те също така носят нови свободи и права и дават възможност на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да достигнат отвъд физическите общности, географските места и социалните позиции. Широколентовият достъп до интернет представлява основен елемент на цифровата трансформация.

На 29 ноември 2023 г. експерти на Министерството на транспорта и съобщенията и Европейската комисия ще представят възможностите за участие и ползите от включване в инициативата „5G за интелигентни общности“. Форумът ще се състои от 10.00 до 15.00 часа, в Представителството на Европейската комисия в България, ул. „Георги Сава Раковски“ № 124. В програмата на събитието ще се включат и представители на телекомуникационния бизнес със своя опит и добри практики от участието им в конкурсите по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

До 22 ноември 2023 г. е удължен срокът за кандидатстване по отворените на 11 май 2023 г. 6 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ (вместо до 26 септември 2023 г.).

 

На 31 май 2023 г. Министерство на транспорта и съобщенията проведе национален информационен ден, на който бяха представени отворените конкурси, правилата за участие и възможностите за финансиране по европейската програма „Цифрова Европа“ (2021-2027).

 

Министерство на транспорта и съобщенията организира национален информационен ден по програма „Цифрова Европа“, който ще се проведе на 31 май 2023 г. (сряда) от 10:00 ч. в Представителството на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

На 11 май 2023 г. са отворени 6 нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за укрепване на цифровите технологии и компетентности в Европейския съюз. Предложенията за проекти могат да се подават до 26 септември 2023 г.

На 24 март 2023 г. Европейската комисия прие две многогодишни работни програми за периода 2023-2024 – „Основна“ и „Киберсигурност“ по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на общо 1.284 милиарда евро, от които 553 милиона евро през 2023 г.

На 30-ти март 2023 г. стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021 - 2027. Основна цел на програмата е да допринесе за прехода към иновативно и неутрално по отношение на климата устойчиво общество, в съответствие с приоритетите на политика на сближаване на Европейския съюз за периода 2021-2027.

На 23 февруари 2023 г. Европейската комисията представи набор от действия, целящи да направят до 2030 г. гигабитовата свързаност достъпна за всички граждани и предприятия в ЕС и да дадат възможност за трансформиране на сектора на свързаността в ЕС.

Предложените инициативи са в съответствие с целите на Политическа програма „Цифрово десетилетие“ и дават възможност за трансформиране на сектора на свързаността в ЕС. Пакетът за свързаността се състои от:

Европейската комисия прие Съобщение относно преработени правила за държавна помощ за широколентови мрежи („Насоките за широколентов достъп“). В преработените Насоки за широколентовия достъп се определят правилата, по които Комисията ще оценява мерките за държавна помощ, за които са подадени уведомления от държавите членки в подкрепа на разгръщането и въвеждането на широколентови мрежи в ЕС. Новите правила допринасят за постигането на стратегическите цели на ЕС за осигуряване на гигабитова свързаност за всички и 5G покритие навсякъде до края на десетилетието, което е от съществено значение за осъществяване на цифровия преход на Съюза. Новите насоки ще влязат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз, което се очаква да стане през януари 2023 г.

Министерството на транспорта и съобщенията проведе Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси в онлайн среда на 24 ноември 2022 г. Събитието се провежда в рамките на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (European Language Resources Coordination, ELRC), съвместно с Института за български език при Българска академия на науките. Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“.

 

Министерството на транспорта и съобщенията организира Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси, който ще се проведе онлайн на 24 ноември 2022 г. от 9:30 часа. Събитието се организира съвместно с Института за български език при Българската академия на науките, в рамките на европейски проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (European Language Resources Coordination, ELRC). 

Удължен е срокът за кандидатстване на отворените на 12 октомври 2022 г.  конкурси по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), цифров сектор. С бюджет от над 250 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация. 

На 29 септември 2022 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“.  Предложенията за проекти могат да се подават до 24 януари 2023 г.

 

 

Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В индекса DESI се прави класация на държавите членки според тяхното ниво на цифровизация и се анализира техният относителен напредък през последните пет години, като се отчита отправната им точка.

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден, който ще се проведе на 5 юли 2022 г. (вторник) от 10:00 ч. в Представителство на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

 

Препоръки за подготовка на предложение за проект по програма "Цифрова Европа" и Механизъм за свързване на Европа могат да се намерят в приложената презентация.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Ели Канева - държавен експерт в дирекция "Цифрова свързаност", тел. 9409284, email: ekaneva@mtitc.government.bg.