Вие сте тук

Нормативни актове - Железопътен транспорт

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр.25 от 30.03.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.,бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 16.09.2016 г., доп., бр. 53 от 4.07.2017 г., в сила от 4.07.2017 г., ...... бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 26.04.2022 г.

18.04.2022

Издадени от министъра на транспорта
RID - Притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Обн. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 22 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - Притурка C към конвенцията)
15.02.2022

Одобрен с РМС № 25 от 24.01.2022 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г., в сила от датата на подписването му - 25.01.2022 г.

17.11.2021

Одобрен с РМС № 720 от 15.10.2021 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г., в сила от датата на подписването му – 19.10.2021 г.

МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на устойчива инфраструктура по протежението на Коридор VIII като основа за водене на преговори
03.11.2021
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм., бр. 63 от 3.08.2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 46 от 17.06.2011 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г., бр. 78 от 29.09.2017 г., бр. 55 от 12.07.2019 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.
10.02.2021

Обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г., изм., бр. 96 от 11.10.2002 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.,... последно изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2021 г.

Закон за железопътния транспорт
22.12.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., попр., бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., бр. 85 от 6.11.2012 г., доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и  оп., бр. 76 от 2.10.2015 г., изм., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., изм., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.12.2020 г.

18.12.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.64 от 20.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 87 от 27.10.2006 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм.,бр. 36 от 10.05.2011 г., бр. 88 от 8.11.2011 г., доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 45 от 7.06.2019 г., в сила от 7.06.2019 г., изм., бр. 104 от 8.12.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 10.09.2009 г., бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., в сила от 24.02.2019 г., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.12.2020 г.

14.09.2020

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 7.06.2013 г., бр. 58 от 31.07.2015 г., бр.29 от 30.03.2018 г., в сила от 30.03.2018 г., бр. 66 от 20.08.2019 г.,бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 80 от 11.09.2020 г.

09.09.2020

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 26.06.2005 г., попр., бр. 60 от 9.07.2004 г., изм. и доп., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 55 от 7.07.2006 г., попр., бр. 59  от 21.07.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., бр. 84 от 26.10.2010 г., бр. 5 от 17.01.2012 г.,доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.08.2013 г., бр.106 от 10.12.2013 г., бр. 4 от 16.01.2015 г., в сила от 1.01.2015 г.,бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.,бр. 70 от 3.09.2019 г., бр.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 5.10.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 12.03.2010 г., бр. 40 от 2.06.2015 г., бр. 81 от 15.10.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 67 от 31.07.2001 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2003 г., в сила от 12.02.2003 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., бр. 11 от 7.02.2012 г., бр. 31 от 19.04.2016 г., доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., изм. и доп., бр. 70 от 3.09.2019 г.

Одобрен с РМС № 377 от 12.07.2017 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г. В сила от 6.09.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм., бр. 63 от 3.08.2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 46 от 7.06.2011 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г., бр. 78 от 29.09.2017 г., бр. 55 от 12.07.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2013 г., бр. 60 от 25.07.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 92 от 26.10.2001 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 76 от 30.09.2016 г.

Издадена от министъра на отбраната и министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2016 г., в сила от 1.03.2016 г.

здадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., в сила от 4.05.2007 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Железопътен транспорт