Нормативни актове - Железопътен транспорт

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 10.09.2009 г., бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., в сила от 24.02.2019 г., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.12.2020 г., доп., бр. 63 от 25.07.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.64 от 20.07.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 87 от 27.10.2006 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм.,бр. 36 от 10.05.2011 г., бр. 88 от 8.11.2011 г., доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 45 от 7.06.2019 г., в сила от 7.06.2019 г., изм., бр. 104 от 8.12.2020 г.,доп., бр. 1 от 3.01.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 86 от 5.10.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 12.03.2010 г., бр. 40 от 2.06.2015 г., бр. 81 от 15.10.2019 г., изм., бр. 1 от 3.01.2023 г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 29.12.2001 г., изм., бр.13 от 17.02.2004 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 9.12.2005 г., бр.84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г., бр. 16 от 15.02.2008 г.,изм. и доп., бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г., бр. 99 от 13.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.

Издаден от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 26.05.2009 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр.25 от 30.03.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.,бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г., бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 13.06.2014 г., бр. 76 от 2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г., бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 16.09.2016 г., доп., бр. 53 от 4.07.2017 г., в сила от 4.07.2017 г., ...., изм.,бр. 95 от 29.11.2022 г., в сила от 29.11.2022 г.

Ратифицирано със закон, приет от 44-то НС на 8.07.2020 г. – ДВ, бр.65 от 21.07.2020 г. Издадено от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 60 от 29.07.2022 г., в сила от 30.07.2022 г.

Издадени от министъра на транспорта
RID - Притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
Обн. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 22 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

Одобрен с РМС № 25 от 24.01.2022 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г., в сила от датата на подписването му - 25.01.2022 г.

Одобрен с РМС № 720 от 15.10.2021 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г., в сила от датата на подписването му – 19.10.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм., бр. 63 от 3.08.2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 46 от 17.06.2011 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г., бр. 78 от 29.09.2017 г., бр. 55 от 12.07.2019 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.

Обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 47 от 10.05.2002 г., изм., бр. 96 от 11.10.2002 г., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.,... последно изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., попр., бр. 59 от 1.07.2003 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 102 от 22.12.2009 г., бр. 85 от 6.11.2012 г., доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и  оп., бр. 76 от 2.10.2015 г., изм., бр. 69 от 2.09.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., изм., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 1.12.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 28 от 6.04.2012 г., бр. 47 от 28.05.2013 г., в сила от 7.06.2013 г., бр. 58 от 31.07.2015 г., бр.29 от 30.03.2018 г., в сила от 30.03.2018 г., бр. 66 от 20.08.2019 г.,бр. 12 от 11.02.2020 г., в сила от 1.02.2020 г., бр. 80 от 11.09.2020 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 26.06.2005 г., попр., бр. 60 от 9.07.2004 г., изм. и доп., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 55 от 7.07.2006 г., попр., бр. 59  от 21.07.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 2.11.2007 г., бр. 84 от 26.10.2010 г., бр. 5 от 17.01.2012 г.,доп., бр. 3 от 11.01.2013 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.08.2013 г., бр.106 от 10.12.2013 г., бр. 4 от 16.01.2015 г., в сила от 1.01.2015 г.,бр. 1 от 5.01.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 85 от 24.10.2017 г.,бр. 70 от 3.09.2019 г., бр.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 67 от 31.07.2001 г., изм. и доп., бр. 14 от 12.02.2003 г., в сила от 12.02.2003 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., бр. 11 от 7.02.2012 г., бр. 31 от 19.04.2016 г., доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., изм. и доп., бр. 70 от 3.09.2019 г.

Одобрен с РМС № 377 от 12.07.2017 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г. В сила от 6.09.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., изм., бр. 63 от 3.08.2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 46 от 7.06.2011 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г., бр. 78 от 29.09.2017 г., бр. 55 от 12.07.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 4 от 11.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 24.09.2013 г., бр. 60 от 25.07.2017 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 92 от 26.10.2001 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 76 от 30.09.2016 г.

Издадена от министъра на отбраната и министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2016 г., в сила от 1.03.2016 г.