Одитен комитет на Министерство на транспорта и съобщенията

Одитният комитет на Министерство на транспорта и съобщенията е създаден през м. април 2018 г. със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, съгласно който в министерствата задължително се създават одитни комитети. Одитният комитет се състои от трима членове, от които един служител в администрацията на министерството и двама външни за министерството членове. Създаването, определянето на състава и дейността на Одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (обн. В ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.).

При извършване на дейността си Одитния комитет има следните правомощия:

  • съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
  • разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
  • запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;
  • наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
  • осъществява взаимодействие с външните одитори;
  • наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
  • наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

Считано от м. 08.2021 г., съгласно изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор, след изтичане на мандата на членовете на Одитния комитет е проведен нов конкурс съгласно Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, в резултат на който са избрани двама външни членове на Одитния комитет на Министерство на транспорта и съобщенията.

Към момента Одитният комитет в Министерство на транспорта и съобщенията е в следния състав:

1. Маргарита Ботева - Ръководител ЗВО в Администрацията на президента на Република България - заместник-председател на Одитния комитет;            

2. Веселка Донкова - Ръководител ЗВО в Министерство на икономиката - член на Одитния комитет.

Съгласно нормативните изисквания одитният комитет изготвя статут, който се подписва от ръководителя на организацията и председателя на одитния комитет, както и годишен доклад за дейността си през предходната година, който се предоставя на ръководителя на организацията.

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА