Широколентова свързаност

Ръководството има за цел да подпомогне публичните органи при планирането, изпълнението и мониторинга на проекти за широколентов достъп на тяхната територия.

Актуална информация за съществуващата частна и публична инфраструктура и качеството на обслужване при използване на стандартни показатели за „картографиране“ на широколентови мрежи, включително за нуждите на секторите, имащи специфични нужди

Широколентовият достъп се припознава от Европейската комисия като един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Цифровото общество и цифровите технологии носят със себе си нови начини за учене, забавление, работа, проучване и изпълнение на амбициите. Те също така носят нови свободи и права и дават възможност на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да достигнат отвъд физическите общности, географските места и социалните позиции. Широколентовият достъп до интернет представлява основен елемент на цифровата трансформация.

Единната информационна точка (ЕИТ) е разработена в рамките на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). ЕИТ е изградена в изпълнение на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).

ЕИТ е достъпна на интернет адрес: https://sipbg.gov.bg/

За контакти и въпроси, моля пишете ни на: EkipEIT@mtitc.government.bg. 

Съгласно изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМФИ) и по-конкретно чл. 64 се определят условията, при които дадена електронно съобщителна мрежа или елементи от нея подлежат на премахване. Чл. 65 определя реда за премахване на ЕСМ, а чл. 66 постановява случаите на премахване на ЕСМ, разположени във, върху или по физическа инфраструктура на други мрежови оператори без сключен договор или въз основа на прекратен или развален договор.

Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В индекса DESI се прави класация на държавите членки според тяхното ниво на цифровизация и се анализира техният относителен напредък през последните пет години, като се отчита отправната им точка.

В съответствие с Препоръка (ЕС) 2020/1307 на Комисията от 18 септември 2020 г. държавите членки докладваха на Комисията за напредъка, който са постигнали в рамките на една година от прилагането на 39-те най-добри практики от Инструментариума за свързаност.

През март 2021 г. държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията, постигнаха колективно съгласие по набор от 39 най-добри практики, като част от Инструментариума за свързаност, които те определиха като най-ефективни за постигане на бързо разгръщане на мрежи с много голям капацитет, като например оптични мрежи и 5G.

Механизмът за подкрепа на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCO Мрежата) публикува резюме на годишния си работен план за периода 2022-2023 г., в което са описани основните дейности и теми за тазгодишната програма за обмен на знания и изграждане на капацитет.

Проучването относно инвестирането в гигабитова свързаност води до няколко предложения за това как да се насърчат частните инвестиции в цифровата инфраструктура, за да се постигнат целите за свързаност.

Свързаност за цифровата трансформация

Работната група 5G за свързана и автоматизирана мобилност (САМ) към Асоциацията за интелигентни мрежи и услуги за индустрията в 6G представя този принос към продължаващия глобален брейнсторминг относно 6G, като представя нашите първоначални възгледи за това как може да изглежда 6G и какви последици ще има това за CAM.

Комисията публикува за обществена консултация Проект на преработени насоки за държавна помощ за широколентови мрежи („Насоките за широколентов достъп“).

Обществената консултация е отворена от 19 ноември 2021 г. до 11 февруари 2022 г.

Преразглеждането има за цел да адаптира съществуващите правила за държавна помощ и да гарантира, че те отразяват технологичното и пазарното развитие.

Предложеното целево преразглеждане на Насоките се състои от:

Събитието под надслов „Работим заедно за по-добра свързаност“ се състоя онлайн на 26 октомври 2021 г. Годишната конференция бе посветена на постигнато за петгодишния период от създаването на Европейската мрежа на компетентни служби в областта на широколентовия достъп (BCO Network),  работеща по специализирания Механизъм за подкрепа на Европейската комисия.

Участниците отчетоха успехите и интензивната дейност на Мрежата с голям брой членове и проведени над 55 специализирани обучения и трейнинги по различни тематики в областта на свързаността.

На 25 март 2021 г. държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията, постигнаха съгласие за Инструментариум за свързаност в целия Съюз в съответствие с Препоръката за свързаност от 18 септември 2020 г. Инструментариумът се състои от набор от най-добри практики, които се считат за най-ефективни, подпомагайки и насърчавайки операторите да въвеждат мрежи с много голям капацитет.

На 9 февруари 2021 г. се проведе семинар на Мрежата на службите в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Offices (BCO) Network), на който представителите на Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (BCO Bulgaria) бяха поканени да споделят опит и добри практики при популяризирането на инициативата на Европейската комисия WiFi4EU по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за изграждане на безплатна високоскоростна и висококачествена безжична интернет връзка на обществени места и съответно за успешното участие на българските общини в нея. 

Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (Директива за намаляване на разходите за широколентов достъп) има за цел да улесни и стимулира разгръщането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез набор от хармонизирани мерки за намаляване на разходите за разгръщане.

Комисията извършва оценка на настоящите мерки съгласно Директивата за намаляване на разходите за широколентов достъп и оценка на въздействието на новото законодателно предложение.

С новия Механизъм за възстановяване и устойчивост ще се осигури широкомащабна финансова подкрепа за предприети от държавите членки реформи и инвестиции с цел смекчаване на икономическото и социалното въздействие на COVID-19 пандемията, и с цел икономиките на ЕС да станат по-устойчиви, издръжливи на сътресения и по-добре подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.

Кризата с COVID-19 показа, че свързаността е от основно значение за хората и предприятията в Съюза. Електронните съобщителни мрежи, и по-специално мрежите с много голям капацитет, изпълняваха ключова роля в отговора на кризата, като позволяваха работа и учене, здравни грижи и лична комуникация и забавление от разстояние.

Европейската комисия обяви обществена консултация за оценка на прилагането на Насоките на общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи. Консултацията е относима най-вече до организации, управляващи органи, регулатори и др., които прилагат Правилата за държавна помощ, но всички граждани са приветствани да се включат в проучването.

С Решение № 555 и Решение № 556 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. са приети актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България.

На заседание на Министерския съвет на 22 декември 2020 г. правителството одобри мерки за ефективно използване на публичната оптична инфраструктура.

Извършеният преглед и анализ на наличността и капацитета на електронните съобщителни мрежи, управлявани от органи на изпълнителната власт и публични предприятия сочи, че за нуждите на държавната администрация са изградени 8 хиляди километра оптична инфраструктура, като е осигурена свързаност за над 100 общински центъра.