Механизмът за свързване на Европа - обща информация

Механизмът за свързване на Европа е създаден с Регламент 1316/2013 като един от основните инструменти на ЕС за ускоряване на инфраструктурните инвестиции в трансевропейските мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. Република България е бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по МСЕ за периода 2014-2020 г. и е получила одобрение за финансиране на 10 проекта за проучвателни и пилотни дейности и модернизация и рехабилитация на транспортна инфраструктура на национално ниво.

По Механизма за свързана Европа България разполага с малко над 406 млн. евро, осигурени по Кохезионния пакет до края на 31.12.2016 г.

За управление на техническото и финансово изпълнение на МСЕ, Европейската комисия е упълномощила създадената от ЕК Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (ИАИМ). ИАИМ е създадена от Европейската комисия с правомощия за управление на техническото и финансово изпълнение на МСЕ (и други програми), включително за подписване на Споразумения с бенефициентите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕ. Плащанията на БФП се извършват от ИАИМ към бенефициентите без посредничеството на МТИТС.

Дейностите на бенефициентите по МСЕ се конкретизират с подписаното между ИАИМ и бенефициента (или бенефициентите), споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по МСЕТ за всеки конкретен проект. В допълнение, при изпълнението на одобрените за финансиране проекти по МСЕ е задължително да бъде спазена разпоредбата на чл. 22 „Отговорност на бенефициерите и на държавите членки“, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1316/2013, съгласно която:

Държавите-членки поемат техническото наблюдение и финансовия контрол на действията в тясно сътрудничество с Комисията и удостоверяват, че разходите, извършени по отношение на проекти или части от тях, са изплатени и че изплащането им е станало при спазване на съответните правила. Държавите членки могат да отправят искане за участие на Комисията в проверките и инспекциите на място“.

Създадена е Работна група за техническо наблюдение и финансов контрол на проектите, финансирани по МСЕТ. Членове на Работната група са представители на Дирекция „Координация на програми и проекти“.