Нормативни актове - Автомобилен транспорт

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 2 от 5.01.2024 г., в сила от 5.01.2024 г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 27.10.2000 г., в сила от 27.10.2000 г., .......изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г., бр. 14 от 10.02.2023 г., в сила от 10.02.2023 г., бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.12.2023 г., бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от 13.02.2024 г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., ..........  изм. и доп., бр. 66 от 1.08.2023 г., в сила от 1.08.2023 г., бр. 67 от 4.08.2023 г., изм., бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г., бр. 102 от 8.12.2023 г., изм. и доп., бр. 13 от 13.02.2024 г., в сила от 13.02.2024 г.

за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., ..... Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г.; изм., бр. 67 от 4.08.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г., изм. и доп., бр. 32 от 8.04.2003 г., изм., бр. 45 от 2.06.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г., бр. 51 от 13.06.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г., бр. 48 от 2.06.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г., изм., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 41 от 1.06.2012 г., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г., изм., бр. 48 от 2.06.2023 г.

Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм., бр. 9 от 26.01.2017 г., изм. и доп., бр. 47 от 5.06.2018 г., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 37 от 21.04.2020 г., бр. 2 от 8.01.2021 г., бр. 100 от 16.12.2022 г., бр. 47 от 30.05.2023 г., в сила от 1.06.2023 г.

Обн., ДВ, бр. 33 от 26.04.1991 г., доп., бр. 15 от 22.02.2000 г., изм., бр. 13 от 17.02.2004 г., бр. 16 от 15.02.2008 г., изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г., бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 36 от 13.05.2022 г., изм. и доп., бр. 9 от 27.01.2023 г., в сила от 1.02.2023 г., изм., бр. 25 от 17.03.2023 г., в сила от 17.03.2023 г.

Ратифицирана с Указ 1143 от 29.07.1977 г. на Държавния съвет на Народна република България – ДВ, бр. 61 от 5.08.1977 г., със следната резерва: "Народна република България не се счита обвързана с чл. 47, който предвижда задължителна подсъдност на международен съд." Резервата е оттеглена със Закона за оттегляне на резерви и декларации по международни конвенции относно задължителната юрисдикция на Международния съд и на Международния арбитраж, приет от 36-ото Народно събрание на 12 януари 1994 г. – ДВ, бр. 8 от 27.01.1994 г.

Ратифициран със закон, приет от 41-ото НС на 23.06.2010 г. - ДВ, бр. 50 от 2.07.2010 г. Издаден от Министерството на транспорта и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 10 от 31.01.2023 г., в сила за Република България от 5.06.2011 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г., изм., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 70 от 11.09.2015 г., бр. 3 от 10.01.2023 г., в сила от 10.01.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., ........ изм. и доп., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр.,бр. 85 от 25.10.2005 г., ....... изм., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г., изм.,бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 41 от 1.06.2012 г., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г.,...... изм., бр. 55 от 15.07.2022 г., в сила от 15.07.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., .....изм. и доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., изм., бр. 76 от 27.09.2019 г., в сила от 27.09.2019 г., бр. 103 от 10.12.2021 г., в сила от 10.12.2021 г.