Нормативни актове - Автомобилен транспорт

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г., изм., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 70 от 11.09.2015 г., бр. 3 от 10.01.2023 г., в сила от 10.01.2023 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., ........ изм. и доп., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр.,бр. 85 от 25.10.2005 г., ....... изм., бр. 57 от 9.07.2021 г., в сила от 9.07.2021 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г., бр. 36 от 4.05.2007 г., изм.,бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. и доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 41 от 1.06.2012 г., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп., бр. 36 от 13.05.2016 г., бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 21.10.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г.,...... изм., бр. 55 от 15.07.2022 г., в сила от 15.07.2022 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., .....изм. и доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., изм., бр. 76 от 27.09.2019 г., в сила от 27.09.2019 г., бр. 103 от 10.12.2021 г., в сила от 10.12.2021 г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., ....... изм., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.; изм. с Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. - бр. 26 от 30.03.2021 г.; изм., бр. 80 от 24.09.2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., ..... последно изм. бр. 108 от 22.12.2020 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 22 от 16.03.2021 г., изм., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр., бр. 85 от 25.10.2005 г.,изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр.95 от 24.11.2006 г., в сила от  1.01.2007 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., доп., бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г.,в сила от 22.11.2011 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм., бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г.,доп., бр.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., ......., бр. 80 от 11.09.2020 г., в сила от 12.11.2020 г., попр., бр. 84 от 29.09.2020 г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 27.10.2000 г., в сила от 27.10.2000 г., .......последно изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., бр. 95 от 21.11.2000 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., в сила от 9.04.2004 г., изм., бр. 111 от 21.12.2004 г., бр. 23 от 18.03.2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 15.07.2005 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г., бр. 73 от 20.09.2011 г., изм., бр.

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 14.06.2016 г., доп., бр. 12 от 6.02.2018 г., в сила от 6.02.2018 г.; изм. с Решение 35 от 3.01.2019 г.

В сила от 29.04.2009 г.
Издадена от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.40 от 29 Май 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г., изм.ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.,доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г., доп. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.;  изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., ... последно доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г.

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 73 от 21.08.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм., бр. 54 от 14.07.2009 г., в сила от 14.07.2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., изм., бр. 32 от 16.04.2019 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г.