Вие сте тук

Нормативни актове - Автомобилен транспорт

14.12.2021

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., .....изм. и доп., бр. 33 от 17.04.2018 г., бр. 81 от 2.10.2018 г., изм., бр. 76 от 27.09.2019 г., в сила от 27.09.2019 г., бр. 103 от 10.12.2021 г., в сила от 10.12.2021 г.

11.10.2021

Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., ....... изм., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.; изм. с Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. - бр. 26 от 30.03.2021 г.; изм., бр. 80 от 24.09.2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г.

11.10.2021

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., ..... последно изм. бр. 108 от 22.12.2020 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 22 от 16.03.2021 г., изм., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г.

13.07.2021

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр.108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г., изм. и доп., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., попр., бр. 85 от 25.10.2005 г.,изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр.95 от 24.11.2006 г., в сила от  1.01.2007 г., изм., бр. 36 от 4.05.2007 г., доп., бр. 73 от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г.,в сила от 22.11.2011 г., доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм., бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г.,доп., бр.

19.04.2021

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 70 от 11.09.2015 г., бр. 64 от 16.08.2016 г., изм., бр. 91 от 18.11.2016 г., изм.

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., ......., бр. 80 от 11.09.2020 г., в сила от 12.11.2020 г., попр., бр. 84 от 29.09.2020 г.

23.03.2021

Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 88 от 27.10.2000 г., в сила от 27.10.2000 г., .......последно изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.

Закон за пътищата

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 14.12.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., бр. 95 от 21.11.2000 г., бр. 30 от 22.03.2002 г., в сила от 22.03.2002 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм. и доп., бр. 29 от 9.04.2004 г., в сила от 9.04.2004 г., изм., бр. 111 от 21.12.2004 г., бр. 23 от 18.03.2005 г.; изм. с Решение № 6388 от 6.07.2005 г. на ВАС на РБ - бр. 58 от 15.07.2005 г., в сила от 15.07.2005 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г., бр. 73 от 20.09.2011 г., изм., бр.

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г., бр. 45 от 14.06.2016 г., в сила от 14.06.2016 г., доп., бр. 12 от 6.02.2018 г., в сила от 6.02.2018 г.; изм. с Решение 35 от 3.01.2019 г.

27.10.2020

В сила от 29.04.2009 г.
Издадена от министъра на транспорта
Обн. ДВ. бр.40 от 29 Май 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г., изм.ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.,доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г., доп. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., в сила от 23.11.1999 г., изм. и доп., бр. 50 от 20.06.2000 г., изм., бр. 95 от 21.11.2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на РБ - бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.;  изм. и доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., бр. 108 от 19.11.2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на РБ - бр. 16 от 18.02.2003 г., в сила от 18.02.2003 г.; изм., бр. 46 от 6.06.2006 г., ... последно доп., бр. 51 от 19.06.2018 г., бр. 60 от 7.07.2020 г.

17.02.2020

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 73 от 21.08.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., бр. 109 от 14.12.2004 г., изм., бр. 54 от 14.07.2009 г., в сила от 14.07.2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., изм., бр. 32 от 16.04.2019 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г.

Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
09.09.2019

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи, oбн., ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г.

НАРЕДБА № Н-12 от 5.08.2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г., доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.
 

Приет с ПМС № 245 от 24.11.2000 г., обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000 г., в сила от 1.12.2000 г., изм. и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 62 от 13.07.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм., бр. 13 от 17.02.2009 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр.

Издадена от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика. Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.
 

НАРЕДБА № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 82 от 27.08.2002 г., в сила от 27.08.2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 14.10.2004 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 29.10.2004 г. , в сила от 29.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 30.05.2006 г., бр. 3 от 11.01.2008 г., изм., бр. 57 от 24.06.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 51 от 19.06.2018 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.09.2003 г., изм., бр. 26 от 28.03.2006 г., изм. и доп., бр. 98 от 11.12.2009 г., бр. 66 от 24.08.2010 г., изм., бр. 71 от 13.09.2011 г., в сила от 13.09.2011 г., бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 3.12.2012 г., доп., бр. 51 от 19.06.2018 г.

Страници

Subscribe to Нормативни актове - Автомобилен транспорт