Вие сте тук

Свободно движение на данни

12.11.2020

Европейската комисия публикува проучване относно нарастващото потребление на енергия поради увеличеното използване на облачните услуги в Европа.

Темата за енергийно ефективните изчисления в облак се превърна в приоритет в политическия дневен ред на Европейския съюз, а в Европейската цифрова стратегия е поставена цел за постигане не по-късно от 2030 г. на центрове за данни, които са с неутрално въздействие върху климата, енергийно ефективни и устойчиви.

Основните констатации на проучването са:

Енергийно ефективни технологии и политики за изчисления в облак за един екосъобразен облачен пазар
20.10.2020

България се присъедини към европейската инициатива за създаване на Европейски облак от следващо поколение.

Предлагането на сигурни и конкурентноспособни облачни услуги е от съществено значение за осигуряване на надеждна инфраструктура за обработка на данни и услуги, които публичните администрации, предприятията и гражданите в Европа изискват. С декларация (в приложение), подписалите държави членки се съгласяват да работят заедно за разполагане на устойчива и конкурентоспособна облачна инфраструктура и услуги в цяла Европа.

09.03.2020

Европейската комисията стартира обществена консултация относно европейската стратегия за данните. Резултатите от това проучване ще бъдат включени в евентуални инициативи на Комисията относно достъпа до данни и повторното им използване през следващите месеци. Участието в консултацията става чрез попълване на въпросник.

16.12.2019

Работната група за разработване на „Kодекси за поведение“ относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни (работна група SWIPO) представи на Съвета и на Комисията първите копия на двата „Кодекса за поведение“, както е предвидено в Регламента за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз.

Работната група SWIPO финализира разработването на двата „Кодекса за поведение“ с цел саморегулиране относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни.

С Протокол №30 от заседание на Министерския съвет на 17.07.2019 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за единно звено за контакт по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно рамка за свободното движение на нелични данни.

Единно звено за контакт по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1807 относно рамка за свободното движение на нелични данни

На 14 ноември 2018 г. е приет Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за свободното движение на нелични данни, който влиза в сила през декември 2018 г. и се прилага от 28 май 2019 г.  Целта на регламента е да бъде постигнат по-конкурентен и интегриран пазар на ЕС за услуги и дейности за съхранение и обработка на данни.  

Регламентът:

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз
19.09.2017

Следвайки Съобщението си от 10 януари 2017 г. „Изграждане на европейска икономика, базирана на данните“, Европейската комисия (ЕК) провежда оценка на икономическата стойност и потенциал за обмен на данни между независими икономически оператори в Европа. За тази цел ЕК извършва проучване, чиято цел е да се определят количествено споделените (и не споделените) данни между фирмите, заедно с пропуснатите възможности за бизнеса, произтичащи от несъвместими данни. Обект на проучването са и факторите за успех при обмена на данни между икономическите оператори.

Стартира Вторият телеком конкурс за отворени обществени данни Public Open Data. Крайният срок за предложенията е 15 септември 2016 г.

Конкурсът за предложения се отнася за проекти за създаване на добавена стойност чрез повторно използване на информацията от обществения сектор.

16.06.2021

На 03 юни 2021 г. Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно Акта за данните и изменени правила за правна закрила на базите данни.

Европейската комисия е поела ангажимент за осигуряване на справедливост по отношение на начина, по който ползите от употребата на данни се разпределят между предприятията, потребителите и отговорните публични органи.

Subscribe to Свободно движение на данни