Вие сте тук

2021-2027

20.09.2021

На 16.09.2021 г. на интернет сайта на CINEA е публикувана първата покана за набиране на проектни предложения по Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“ 2021 г. Предвидени са 7 милиарда евро за проекти, насочени към изграждане, модернизиране и подобряване на европейската транспортна инфраструктура.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 19 януари 2022 г.

Покана за набиране на проектни предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“ по Многогодишната работна програма за периода 2021-2023 г.
06.08.2021

С Регламент (ЕС) 2021/1153 се създава Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) за периода на многогодишната финансова рамка 2021—2027 г. и се определят целите на МСЕ, неговият бюджет за периода 2021—2027 г., формите и правилата за предоставяне на финансиране от Европейския съюз.

Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014
Subscribe to 2021-2027