Устойчиво развитие

През м. ноември 2023 г. програмата ИНТЕРРЕГ „Дунавски регион“ 2021-2027 г. публикува втората покана за представяне на проектни предложения и покана за представяне на предложения по механизма за начално финансиране (Seed Money Facility).

През м. април 2023 г. предстои провеждането на информационни събития относно процедурите за кандидатстване по програма Интеррег Next „Черноморски басейн“, както следва:

  • Уебинар „Документи за кандидатстване за стандартни проекти“ (6 април 2023 г.);
  • Уебинар „Документи за кандидатстване за малки проекти“ (11 април 2023 г.).

Дневен ред и регистрационен формуляр може да бъде намерен на адрес: https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2023/webinars-on-application-packs-for-regular-and-small-scale-projects

На 30-ти март 2023 г. стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021 - 2027. Основна цел на програмата е да допринесе за прехода към иновативно и неутрално по отношение на климата устойчиво общество, в съответствие с приоритетите на политика на сближаване на Европейския съюз за периода 2021-2027.

Третият Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г. (НПДИК) е приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 1.06.2012 г. НПДИК е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за предвидения период на действие. В плана се предвиждат конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 25.05.2016 г. Изготвен е със структура, включваща основно екологични индикатори, като целта му от една страна е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общо европейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления.

Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите