Вие сте тук

Устойчиво развитие

02.11.2016

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 25.05.2016 г. Изготвен е със структура, включваща основно екологични индикатори, като целта му от една страна е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общо европейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления.

Раздел „Транспорт“ от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г.
02.11.2016

Третият Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г. (НПДИК) е приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 1.06.2012 г. НПДИК е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за предвидения период на действие.

Раздел „Транспорт“ от Първи текущ отчет към Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г.
19.11.2012

Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите

Бяла книга
Subscribe to Устойчиво развитие