Устойчиво развитие

През м. април 2023 г. предстои провеждането на информационни събития относно процедурите за кандидатстване по програма Интеррег Next „Черноморски басейн“, както следва:

  • Уебинар „Документи за кандидатстване за стандартни проекти“ (6 април 2023 г.);
  • Уебинар „Документи за кандидатстване за малки проекти“ (11 април 2023 г.).

Дневен ред и регистрационен формуляр може да бъде намерен на адрес: https://blacksea-cbc.net/communication/news/news-2023/webinars-on-application-packs-for-regular-and-small-scale-projects

На 30-ти март 2023 г. стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT "Черноморски басейн" 2021 - 2027. Основна цел на програмата е да допринесе за прехода към иновативно и неутрално по отношение на климата устойчиво общество, в съответствие с приоритетите на политика на сближаване на Европейския съюз за периода 2021-2027.

Третият Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г. (НПДИК) е приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 1.06.2012 г. НПДИК е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за предвидения период на действие. В плана се предвиждат конкретни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на националната икономика за редукция на емисиите.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2014 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 25.05.2016 г. Изготвен е със структура, включваща основно екологични индикатори, като целта му от една страна е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общо европейско ниво. Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления.

Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите