Цифрова трансформация

Европейският алианс за промишлени данни и технологии за изчисления в облак и периферни изчисления има за цел да насърчи разработването и внедряването на следващо поколение периферни и облачни технологии.

Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В индекса DESI се прави класация на държавите членки според тяхното ниво на цифровизация и се анализира техният относителен напредък през последните пет години, като се отчита отправната им точка.

Пространството за езикови данни има за цел да даде на заинтересованите страни възможност да печелят от усилията си по отношение на езиковите ресурси (данни, инструменти, услуги, модели и т.н.), като същевременно подкрепят внедряването на езикови модели и услуги в областта на езиковите технологии за своите предприятия на един-единствен пазар. Целта му е да създаде взаимосвързана и конкурентоспособна европейска икономика на данните за популяризиране и повторно използване на езикови ресурси.

Комисията публикува доклад, изготвен от независим консултант, относно макроикономическия потенциал на цифровата трансформация на европейската икономика. В документа се разглеждат предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, включително последиците от COVID-19 и начините за справяне с тях, за да се постигнат целите, заложени в стратегията "Изграждане на цифровото бъдеще на Европа".

Целта на проучването е да се разбере по-добре и да се предложат мерки за постигане на целта на цифровата стратегия за "неутрални по отношение на климата и високоефективни по отношение на енергията центрове за данни и електронни съобщителни мрежи и услуги до 2030 г."

Да бъдеш свързан е жизненоважна част от живота ни. Всички споделяме желанието да поддържаме контакт помежду си, независимо колко сме далеч един от друг. Това желание беше още по-силно по време на пандемията от COVID-19, тъй като много от нас бяха държани отделени от близките си дълго време.

На 7 декември 2020 г. осемнадесет държави членки на ЕС подписаха Съвместна декларация за осъществяване на Европейска инициатива в областта на  микроелектрониката (проектиране и производство на процесори и други полупроводникови компоненти). С тази декларация подписалите държави членки се ангажират да работят заедно за укрепване на европейската индустрия чрез увеличаване на инвестициите в микроелектрониката по цялата верига на стойността от оборудването и материалите за производство, проектирането, производството, тестването, опаковането за вграждане в интелигентните устройства и валидирането в крайни продукти. Очаква се към нея да се присъединят и други държави членки на ЕС.

Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г.

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

С Протокол 72 от редовното заседание на Министерския съвет от 16.12.2020 г. е приета Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.