Цифрова трансформация

Европейският алианс за промишлени данни и технологии за изчисления в облак и периферни изчисления има за цел да насърчи разработването и внедряването на следващо поколение периферни и облачни технологии.

Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровите технологии и публикува годишни доклади за индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В индекса DESI се прави класация на държавите членки според тяхното ниво на цифровизация и се анализира техният относителен напредък през последните пет години, като се отчита отправната им точка.

С РМС № 493 от 21.07.2020 г. е приет национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“. Документът залага принципите на цифрова промяна в основните сфери на икономическия живот. Целта на широката употреба на цифрови технологии е да бъде намалено използването на енергия и ресурси.

Пространството за езикови данни има за цел да даде на заинтересованите страни възможност да печелят от усилията си по отношение на езиковите ресурси (данни, инструменти, услуги, модели и т.н.), като същевременно подкрепят внедряването на езикови модели и услуги в областта на езиковите технологии за своите предприятия на един-единствен пазар. Целта му е да създаде взаимосвързана и конкурентоспособна европейска икономика на данните за популяризиране и повторно използване на езикови ресурси.

Комисията публикува доклад, изготвен от независим консултант, относно макроикономическия потенциал на цифровата трансформация на европейската икономика. В документа се разглеждат предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, включително последиците от COVID-19 и начините за справяне с тях, за да се постигнат целите, заложени в стратегията "Изграждане на цифровото бъдеще на Европа".

Целта на проучването е да се разбере по-добре и да се предложат мерки за постигане на целта на цифровата стратегия за "неутрални по отношение на климата и високоефективни по отношение на енергията центрове за данни и електронни съобщителни мрежи и услуги до 2030 г."

Да бъдеш свързан е жизненоважна част от живота ни. Всички споделяме желанието да поддържаме контакт помежду си, независимо колко сме далеч един от друг. Това желание беше още по-силно по време на пандемията от COVID-19, тъй като много от нас бяха държани отделени от близките си дълго време.

На 7 декември 2020 г. осемнадесет държави членки на ЕС подписаха Съвместна декларация за осъществяване на Европейска инициатива в областта на  микроелектрониката (проектиране и производство на процесори и други полупроводникови компоненти). С тази декларация подписалите държави членки се ангажират да работят заедно за укрепване на европейската индустрия чрез увеличаване на инвестициите в микроелектрониката по цялата верига на стойността от оборудването и материалите за производство, проектирането, производството, тестването, опаковането за вграждане в интелигентните устройства и валидирането в крайни продукти. Очаква се към нея да се присъединят и други държави членки на ЕС.

Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г.

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

С Протокол 72 от редовното заседание на Министерския съвет от 16.12.2020 г. е приета Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.