НБРПВВЖТ - област на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт към Министерския съвет

Дейност

С Постановление № 6 от 22 януари 2020 г. към Министерски съвет на Република България е създаден независим специализиран държавен орган ,,Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ (НБРПВВЖТ) и Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

От 06.08.2019 г. с изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) е създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ). Със ЗЖТ са възложени правомощия регламентиращи функциите и дейностите на транспортно направление за разследване на железопътни произшествия и инциденти в Република България.

Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, извършва своята дейност в съответствие с действащото европейско и национално законодателство:

1. Транспортно направление за разследване на железопътни произшествия и инциденти във връзка с безопасността, разследва произшествия и инциденти възникнали на националната железопътна инфраструктура във връзка с чл. 115и и чл. 115к от ЗЖТ:

а) тежки железопътни произшествия;

б) произшествия и инциденти, по своя преценка, които при различни обстоятелства са можели да доведат до последиците на тежки железопътни произшествия;

в) по своя преценка – произшествия и инциденти извън тези по т. (а) и (б).

2. Заместник-председателят на Управителния съвет на НБРПВВЖТ с компетентност за разследване на железопътни произшествия и инциденти:

а) ръководи комисиите за разследване на тежки железопътни произшествия, произшествия и инциденти на територията на Република България и в района на граничните железопътни преходи;

б) поддържа информационна система ERAIL за задължително и доброволно докладване на железопътни произшествия и инциденти в Агенция на Европейския съюз за железниците (ЕЖА);

в) организира и контролира разследването на железопътни произшествия и инциденти;

г) упражнява контрол над железопътните предприятия при разследване на железопътни произшествия и инциденти;

д) поддържа информационна база данни и води архив на разследваните железопътни произшествия и инциденти;

е) участва в работни групи и комисии за изменение и допълнение на нормативните актове, свързани с разследването и безопасността на железопътния транспорт.

3. При разследване на железопътни произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на железопътния транспорт и функционирането на подвижния железопътен състав и обектите и съоръженията на железопътната инфраструктура,  свързани с железопътното произшествие.

4. В своята организация и вземане на решения Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е независим от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителя на железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, както и от всяко друго лице, чиито интереси биха могли да са в противоречие с функциите на борда.

5. Транспортно направление разследване на железопътни събития се ръководи от заместник-председател на Управителния съвет на НБРПВВЖТ.

6. Всяко разследвано произшествие и инцидент, приключва с окончателен доклад изготвен от заместник-председателят на управителния съвет с компетентност да разследва железопътни произшествия, който се изпраща до заинтересованите страни и се публикува на Интернет страницата на НБРПВВЖТ. По време на разследванията, както и в окончателните доклади, могат да бъдат давани препоръки за подобряване на безопасността. Адресатите по дадените препоръки докладват за тяхното изпълнение на заместник-председателят на управителния съвет на борда.

Разследването, проведено от НБРПВВЖТ има за цел да предотврати и недопуска възникването на произшествия и инциденти от подобен характер с цел подобряване на безопасността в железопътния транспорт, без да търси вина и отговорност.