Вие сте тук

Проекти на нормативни актове - Съобщения

26.07.2021

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица

Проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
03.02.2021

(Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.;изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.; изм. и доп. бр. 76 от 2011 г.; изм. и доп. бр. 73 от 2012 г.; изм. и доп. бр. 59 от 2013 г.; изм. и доп. бр. 16 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 46 от 2015 г. ; изм. и доп. бр. 78 от 2016 г.; изм. и доп. бр. 47 от 2018 г., бр. 47 от 2018 г. и бр. 73 от 2019 г.)

Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)
05.10.2020

(обн. ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 2012 г., бр. 37 от 2016 г. и бр. 64 от 2019 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
01.04.2020

(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28 от 2020 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
15.01.2020

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз , Женева, 2019 г.
19.08.2019

(обн., ДВ, бр. 90 от 2011 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност (обн., ДВ, бр. 90 от 2011 г.)
02.07.2019

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения. Предложен e след решение на Съвета по националния радиочестотен спектър за предприемане на действия за прилагане на Решение на МС № 887 от 6 декември 2018 г. за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза.

Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
20.06.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане до 20 юли 2019 г. и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
19.06.2019

(Обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 2012 г. и бр. 37 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
18.06.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид обстоятелството, че проектът на наредба не е изцяло нов, срокът за повторното обществено обсъждане е 14-дневен.

Проект на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
04.04.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г.
25.02.2019

(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр.15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., изм. бр. 58 и 101 от 2017 г., бр. 28, 77 и 94 от 2018 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
08.02.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Закон за ратифициране на актовете на втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
23.01.2019

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане до 25 февруари 2019 г. и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
10.12.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
06.08.2018

(обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.,  бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и бр. 95 от 2016 г. и бр. 97 от 2017 г.)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги
31.07.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Проект на Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване
26.02.2018

(обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г., бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г. и бр. 16 от 2014 г., изм. и доп. бр. 46 от 2015 г. ; изм. и доп. бр.78 от 2016 г.)

Проект на Решение за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.
20.02.2018

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията до 04.04.2018 г.

Мотиви:

Предлаганият проект на Национална пътна карта включва подробни стъпки за изпълнение на задълженията на Република България, съгласно Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза.

Проект на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза
05.10.2017

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В нея членуват 192 страни, в това число и Република България, като взаимоотношенията между страните-членки, както и между техните избрани пощенски оператори се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който е върховен орган на ВПС.

Проект на Закон за ратифициране на актовете на 26 конгрес на Всемирния пощенски съюз

Страници

Subscribe to Проекти на нормативни актове - Съобщения